ˆ

Komitety Rewitalizacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie w sprawie naboru dodatkowego na członków Komitetów Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
ogłasza nabór dodatkowy kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji R1 (Centrum),
podobszaru rewitalizacji R2 (Osiedle Słoneczne), podobszaru rewitalizacji R3 (Zawarcie) i podobszaru rewitalizacji R4 (Zakanale)
 
Warunki naboru:
 1. Do naboru mogą przystąpić następujący przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji:
1) mieszkańcy, w tym również członkowie grup nieformalnych z podobszaru rewitalizacji R1, R2, R3, R4;
2) przedstawiciele mieszkańców Gorzowa Wlkp., niebędący mieszkańcami podobszarów rewitalizacji wyłącznie dla podobszarów rewitalizacji R3 i R4;
3) przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podobszarach rewitalizacji R1, R2, R3, R4;
4) przedstawiciele podmiotów prowadzących na podobszarach rewitalizacji R1, R2, R3, R4 działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych;
5) przedstawiciele właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na podobszarach rewitalizacji R1, R2, R3, R4 w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
6) przedstawiciele organów władzy publicznej oraz innych podmiotów realizujących na podobszarach rewitalizacji R1,R2,R3,R4 uprawnienia Skarbu Państwa.
 
2.  Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetów Rewitalizacji należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularze zgłoszeniowe są dostępne:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  w zakładce Rewitalizacja Miasta, Komitety Rewitalizacji;
2) w siedzibie Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5 w Gorzowie Wlkp.
 
3. Kandydat na członka Komitetu Rewitalizacji może złożyć tylko jedno zgłoszenie i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii interesariuszy, o których mowa w ust. 1 niniejszego ogłoszenia. 
 
4. Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji  mogą złożyć jedno zgłoszenie, do jednego z następujących Komitetów Rewitalizacji: Centrum dla podobszaru rewitalizacji R1, Zawarcie dla podobszarów rewitalizacji R3 i R4 oraz Osiedle Słoneczne dla podobszaru rewitalizacji R2.
 
5. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:
 
1) Listę poparcia:
 1. w przypadku przedstawiciela mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji, podpisaną przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców tego podobszaru (załącznik nr 2);
 2. w przypadku przedstawiciela mieszkańców Gorzowa Wlkp. niebędących mieszkańcami podobszaru rewitalizacji R3, podpisaną przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Gorzowa Wlkp. (załącznik nr 3);
 3.  w przypadku przedstawiciela podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na danym podobszarze rewitalizacji, podpisaną przez co najmniej 5 przedsiębiorców z tego podobszaru (załącznik nr 4 );
 4. w przypadku przedstawiciela organizacji pozarządowych prowadzących działalność na danym podobszarze podpisaną przez co najmniej 3 organizacje pozarządowe prowadzące działalność społeczną w obszarze rewitalizacji (załącznik nr 5);
 5. w przypadku właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych nieruchomości, podmiotów zarządzających nieruchomościami, na danym podobszarze rewitalizacji, podpisaną przez co najmniej 10 właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na  danym podobszarze rewitalizacji (załącznik nr 6 ).   
2) Oświadczenia:
 1. w przypadku kandydata na Członka Komitetu, reprezentującego podmioty gospodarcze działające na właściwym podobszarze rewitalizacji, oświadczenie
  o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (załącznik nr 7);
 2. w przypadku kandydata na Członka Komitetu, reprezentującego organizacje pozarządowe oświadczenie o członkostwie w organizacji pozarządowej działającej na właściwym podobszarze rewitalizacji Gorzowa Wlkp. (załącznik nr 8);
 3. w przypadku kandydata na Członka Komitetu reprezentującego właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości - oświadczenie potwierdzające,
  iż kandydat jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na właściwym podobszarze rewitalizacji lub podmiotem zarządzającym nieruchomościami położonymi na właściwym podobszarze rewitalizacji Gorzowa Wlkp. (załącznik nr 9)
6. Kandydat na Członka Komitetu, będący przedstawicielem organów władzy publicznej oraz innych podmiotów realizujących na właściwym podobszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa składa wyłącznie rekomendację podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania organu władzy publicznej lub innego podmiotu realizującego na właściwym podobszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
 
7.  Kandydaci mogą zgłaszać się w terminie od 10 listopada 2021 r. do 24 listopada 2021r.
 
8. Wypełnione formularze należy składać w formie papierowej, w zamkniętych kopertach.
Na kopercie należy umieścić adnotację „NABÓR DO KOMITETU REWITALIZACJI” oraz imię i nazwisko, adres zwrotny kandydata lub nazwę i adres podmiotu zgłaszającego kandydata.
 
9. Zapieczętowane koperty należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji ul. Sikorskiego 5, lub w Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wielkopolskim.
 
10.  Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Kandydatury zgłoszone po terminie określonym w pkt. 7 nie będą rozpatrywane.
 
11. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów, do Kandydata na Członka danego Komitetu, kierowane jest wezwanie o uzupełnienie dokumentacji.  
 
12. W przypadku, gdy kandydat na Członka Komitetu nie uzupełni dokumentacji w terminie do 7 dni od daty doręczenia wezwania do uzupełnienia – jego zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
13. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. powoła członków Komitetów odrębnym zarządzeniem. Lista członków Komitetów ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w zakładce Rewitalizacja Miasta.
 
14.Informacji o naborze udziela Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, przy ul. Sikorskiego 5, w Gorzowie Wlkp.  pod nr tel. 95 73 55 685.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-10 13:57:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-10 14:30:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-10 14:30:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
95 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji R1 (Centrum), podobszaru rewitalizacji R2 (Osiedle Słoneczne), podobszaru rewitalizacji R3 (Zawarcie) i podobszaru rewitalizacji R4 (Zakanale)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-09 13:12:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-09 13:55:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-09 13:55:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SKŁAD KOMITETÓW REWITALIZACJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

SKŁAD KOMITETÓW REWITALIZACJI
 
Kategoria interesariuszy reprezentowanych przez członków Komitetów Rewitalizacji
Członkowie Komitetów Rewitalizacji
 
 
Komitet Rewitalizacji Centrum dla podobszaru R1
 
Przedstawiciele mieszkańców w tym również członków grup nieformalnych z podobszaru rewitalizacji R1
 Bogusław Rychter, Rafał Druciak, Paulina Bandura
 
Przedstawiciel mieszkańców niebędących mieszkańcami obszaru rewitalizacji
 Eugeniusz Rożek
Przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podobszarze rewitalizacji R1
 Nie zgłoszono przedstawiciela
 
Przedstawiciel podmiotów prowadzących  działalność społeczną na podobszarze rewitalizacji R1, w tym organizacji pozarządowych
 Andrzej Wójcik, Henryk Kubiak 
Przedstawiciele właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami położonymi na podobszarze  rewitalizacji R1 w tym: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego
 Nie zgłoszono przedstawicieli
 
Przedstawiciele organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących na podobszarze rewitalizacji R1 uprawnienia Skarbu Państwa
 Nie zgłoszono przedstawicieli
Przedstawiciel Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 Jacek Szempliński
 
Komitet Rewitalizacji Zawarcie dla podobszarów R3 i R4
 
Przedstawiciele mieszkańców w tym również członków grup nieformalnych z podobszarów rewitalizacji R3 i R4
 Adam Mrukowicz
Przedstawiciel mieszkańców niebędących mieszkańcami obszaru rewitalizacji
 Jan Biernacki
Przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podobszarach rewitalizacji R3 i R4
Nie zgłoszono przedstawicieli
Przedstawiciel podmiotów prowadzących  działalność społeczną na podobszarach rewitalizacji R3 i R4, w tym organizacji pozarządowych
 Grzegorz Musiałowicz
 
Przedstawiciele właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami położonymi na podobszarach  rewitalizacji R3 i R4 w tym: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego
 Sławomir Zalewski
 
Przedstawiciele organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących na podobszarach rewitalizacji R3 i R4 uprawnienia Skarbu Państwa
 Magdalena Walentynowicz
Przedstawiciel Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 Nie zgłoszono przedstawicieli
 
 
Komitet Rewitalizacji Osiedle Słoneczne dla podobszaru R2
 
Przedstawiciele mieszkańców w tym również członków grup nieformalnych z podobszaru rewitalizacji R2
 Henryka Nowicka
Przedstawiciel mieszkańców niebędących mieszkańcami obszaru rewitalizacji
 Maciej Buszkiewicz
Przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podobszarze rewitalizacji R2
 Nie zgłoszono przedstawicieli
Przedstawiciel podmiotów prowadzących  działalność społeczną na podobszarze rewitalizacji R2, w tym organizacji pozarządowych
 Nie zgłoszono przedstawicieli
Przedstawiciele właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości/podmiotów zarządzających nieruchomościami położonymi na podobszarze  rewitalizacji R2 w tym: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego
 Krzysztof Kaczanowski
 
Przedstawiciele organów władzy publicznej oraz podmiotów realizujących na podobszarze rewitalizacji R2 uprawnienia Skarbu Państwa
 Nie zgłoszono przedstawicieli
 Przedstawiciel Urzędu Miasta
 Damian Madaliński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-18 12:58:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-18 13:33:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-18 13:33:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO NABORU NA CZŁONKÓW KOMITETÓW REWITALIZACJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, iż w otwartym naborze uzupełniającym kandydatów na członków Komitetów Rewitalizacji, który został ogłoszony  26 czerwca 2020 r. wpłynęło jedno zgłoszenie na członka Komitetu Rewitalizacji Centrum, które otrzymało rekomendację komisji opiniującej.  
 
Komitet Rewitalizacji Centrum
 
Imię i nazwisko kandydata/kandydatki
Kategoria interesariuszy
   Paulina Bandura
Przedstawicielka mieszkańców obszaru rewitalizacji w tym również grup nieformalnych
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-18 12:27:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-18 12:33:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-18 12:33:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
458 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Centrum, Komitetu Rewitalizacji Zawarcie i Komitetu Rewitalizacji Osiedle Słoneczne

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-25 09:12:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-25 09:41:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25 09:41:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO NABORU NA CZŁONKÓW KOMITETÓW REWITALIZACJI OGŁOSZONEGO 22 Stycznia 2019 R.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, iż w otwartym naborze uzupełniającym kandydatów na członków dwóch Komitetów Rewitalizacji: Centrum i Zawarcie, który został ogłoszony 22 stycznia 2019 r. wpłynęły 2 zgłoszenia kandydatów, które otrzymały rekomendację komisji opiniującej i zostały powołane do składu Komitetów Rewitalizacji. Są to następujące osoby:
 
Komitet Rewitalizacji Centrum
 
Imię i nazwisko członka
Kategoria interesariuszy
 Eugeniusz Rożek
Mieszkańcy miasta niebędący mieszkańcami obszaru rewitalizacji
 
Komitet Rewitalizacji Zawarcie
 
Imię i nazwisko kandydata/kandydatki
Kategoria interesariuszy
 Adam Mrukowicz
Przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Piekarska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Piekarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-06 14:32:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Piekarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-06 14:34:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Piekarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-06 14:34:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
843 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »