ˆ

2019 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
1 planowane inwestycje w pobliżu wskazanych działek plik
2 oferty w konkursie na usługi brokerskie plik
3 ankieta dot. działalności marketingowej i promocyjnej plik
4 wykup lokali komunalnych, zysk miasta plik
5 pytanie o Inspektora Ochrony Danych plik
6 uzbrajanie terenów inwestycyjnych przy ul. Dobrej i Łukasińskiego plik
7 remont ulicy Sulęcińskiej plik
8 umowa z Inneko RCS Sp. z o.o. plik
9 ryzyko powodzi we wskazanych lokalizacjach plik
10 dokumentacja związana z przebudową torowiska przy ul. Warszawskiej i Sikorskiego plik
11 prace remontowe przy ulicy Sulęcińskiej plik
12 zgoda na wycinkę drzew przy ul. Żwirowej plik
13 ilość zaległego urlopu osób pełniących funkcje publiczne plik
14 monitoring powietrza w mieście plik
15 decyzje o warunkach zabudowy dla obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w 2018 roku plik
16 rozmowy w sprawie organizacji Festiwalu Camerimage plik
17 przebudowa ulicy Kostrzyńskiej plik
18 archiwum zakładowe plik
19 prace nad uchwałą krajobrazową plik
20 działania w zakresie mediów społecznościowych plik
21 organizacja WOŚP plik
22 inwestycje miejskie plik
23 informacje dotyczące Straży Miejskiej plik
24 oferty złożone we wskazanym postępowaniu plik
25 decyzje administracyjne w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt właścicielom plik
26 działalność miasta w sprawach młodzieżowych plik
27 odkrywka przy ul. Ostroroga plik
28 destrukt asfaltowy w pasie drogowym ulicy Ariańskiej plik
29 mediacje plik
30 badania geotechniczne na dz. 350/2 i 1870/22 plik
31 umowy na przeprowadzenie szkoleń pracowniczych w 2018 roku plik
32 przetarg na wycinkę drzew i odkupienie drewna z wycinki plik
33 informacje dot. wskazanego naboru plik
34 opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie plik
35 decyzje w sprawie czasowego zajęcia nieruchomości plik
36 umorzenia należności za korzystanie z obiektów sportowych plik
37 działalność promocyjna i komunikacyjna plik
38 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2009-2018 plik
39 zestawienia zbiorcze o petycjach plik
40 ewakuacja osób niepełnosprawnych z budynku urzędu plik
41 przebudowa ulicy Walczaka plik
42 budowa budynku mieszkalnego przy ul. Dowgielewiczowej plik
43 funkcjonowanie specustawy mieszkaniowej plik
44 stan zieleni przyszpitalnej przy ul. Walczaka plik
45 dokumentacja związana z modernizacją SP1 plik
46 umowa na dokumentację projektową modernizacji budynku SP1 plik
47 inicjatywa uchwałodawcza plik
48 rejestracja przyczep jednoosiowych o masie pow. 10000 kg w 2018 i 2019 roku plik
49 rejestracja przyczep jednoosiowych o masie pow. 10000 kg w 2017 roku plik
50 szacunkowa wartość zamówienia w postępowaniu na utrzymanie zieleni przyulicznej plik
51 destrukt asfaltowy w pasie drogowym ulicy Ariańskiej plik
52 budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ostroroga plik
53 dokumentacja z odkrywki na działkach 350/2 i 1870/22 plik
54 zatrudnienie w Urzędzie Miasta wg stanu na dzień 31.12.2018 r. plik
55 koszty udostępnienia sali w dniu 10 listopada 2018 roku plik
56 dokumentacja związana z Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu plik
57 oferty w postępowaniu na utrzymanie czystości oraz utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej we wskazanych rejonach miasta plik
58 szacunkowa wartość zamówienia w postępowaniu na utrzymanie czystości oraz utrzymanie i konserwację zieleni na obszarze centrum Gorzowa Wlkp. plik
59 wynajem stadionu żużlowego, dotacja dla klubu sportowego plik
60 współpraca z mediami w 2018 roku plik
61 ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa plik
62 budowa budynku mieszkalnego przy ul. Dowgielewiczowej plik
63 ilość mandatów dla właścicieli psów nie sprzątających po swoich zwierzętach plik
64 chodnik przy ul. Stilonowej plik
65 rejestracja przyczep jednoosiowych o masie pow. 10000 kg w 2017 roku plik
66 wycinka drzew przy ul. Warszawskiej plik
67 nagranie z monitoringu miejskiego plik
68 pytanie o Inspektora Ochrony Danych plik
69 zaległości w opłatach za korzystanie z obiektów sportowych plik
70 kwota przeznaczona na rozbudowę bazy sportowej plik
71 zjawisko przemocy domowej plik
72 wynagrodzenia dyrektorów wydziałów plik
73 dane z rejestrów wyborców plik
74 zapotrzebowanie na lokale z zasobu komunalnego plik
75 odkrywka na działkach 350/2 i 1870/22 plik
76 koszty wydania Gorzowskich Wiadomości Samorządowych plik
77 pozwolenia na testowanie pojazdów autonomicznych na drogach publicznych plik
78 informacje dotyczące nośności drogi i chodnika plik
79 system odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. plik
80 emisja obligacji plik
81 budowa ulicy Sosnowej plik
82 wynagrodzenia w Urzędzie Miasta plik
83 odwierty na dz. 350/2 i 1870/22 plik
84 prace przy ul. Ostroroga plik
85 dokumentacja związana z CEZiB plik
86 dokumenty związane z budową trasy S3 plik
87 torowisko przy ul. Chrobrego i Mieszka I plik
88 prace prowadzone przy ul. Ariańskiej plik
89 komunikacja miejska i strefa płatnego parkowania plik
90 system odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. plik
91 odszkodowania za błędnie wydane decyzje administracyjne plik
92 porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego plik
93 nabywanie nieruchomości pod infrastrukturę drogową plik
94 kolizje drogowe z udziałem dzikich zwierząt plik
95 umowa na zakup oprogramowania i wdrożenie Systemu Zarządzania Oświatą plik
96 sprawozdania budżetowe Miasta i szkół, liczba dzieci w przedszkolach i szkołach plik
97 odholowanie pojazdów parkujących nieprawidłowo plik
98 organizacja przejścia przy ul. Dunikowskiego plik
99 e-usługi publiczne w urzędzie miasta plik
100 informacje dotyczące umowy zawartej z firmą Rekord SI Sp. z o.o. plik
101 roboty w pasie drogowym ul. Ostroroga plik
102 wypłata świadczenia 500+ plik
103 funkcjonowanie systemu EZD plik
104 audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta plik
105 informacje dotyczące umowy zawartej z firmą Rekord SI Sp. z o.o. plik
106 kolizje drogowe z udziałem dzikich zwięrzat plik
107 oferta w zadaniu "Poszukiwacze Pozytywnej Energii" plik
108 usługi sprzątania w szkołach publicznych plik
109 dokumentacja związana z budową stacji paliw przy ul. Fredry plik
110 budowa hali widowiskowo-sportowej plik
111 organizacja Dni Gorzowa 2019 plik
112 koszty unieszkodliwienia odpadów plik
113 oferta na zadanie "Książka Kucharska, Gorzów - 12 Smaków" plik
114 dokumentacja związana z działką nr 219, obręb 13 Zieleniec plik
115 dokumentacja związana z działką nr 112, obręb 13 Zieleniec plik
116 projekt organizacji ruchu na Rondzie Gdańskim plik
117 dokumentacja związana z budową stacji paliw przy ul. Fredry plik
118 uchwała krajobrazowa plik
119 wydatki z budżetu Miasta na oświatę i opiekę społeczną plik
120 podatek od nieruchomości dla wskazanych działek plik
121 bezpieczeństwo na drogach plik
122 dodatkowe opłaty w strefie płatnego parkowania plik
123 wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Aktywna Tablica" plik
124 porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego plik
125 projekt zagospodarowania terenu przy ul. Fredry plik
126 dofinansowania inwestycji miejskich środkami unijnymi oraz rządowymi plik
127 zezwolenia na wycinkę drzew przy ul. Szwoleżerów i Czereśniowej plik
128 nowe miejsca w przedszkolach od września 2019 roku plik
129 wniosek o dofinansowanie CEZiB plik
130 wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji inżyniera kontraktu plik
131 czasowa organizacja ruchu podczas zawodów żużlowych w 2019 roku plik
132 inwestycje w promieniu 1 km od wskazanej działki plik
133 informacje dot. umowy z firmą Rekord SI Sp. z o.o. plik
134 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna plik
135 budżet obywatelski w latach 2017 - 2019 plik
136 nakłady pieniężne na zakup nowych sadzeń drzew i ich podlewanie plik
137 prowadzenie BIP w urzędzie, dostęp do informacji publicznej, szkolenia plik
138 informatyzacja urzędu plik
139 ankieta w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego plik
140 rating samorządu plik
141 ograniczenia w sprzedaży napojów alkoholowych plik
142 siatki bezpieczeństwa z Planu Zarządzania Kryzysowego Gorzowa Wlkp. plik
143 dokumentacja związana z przebudową ul. Walczaka plik
144 umowy z inwestorami dotyczące dróg publicznych w latach 2017-2018 plik
145 wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19 plik
146 przebudowa ulicy Dunikowskiego plik
147 mandaty za zaśmiecanie miasta i nie sprzątanie po zwierzętach plik
148 informacje dotyczące umowy z firmą Rekord SI Sp. z o.o. plik
149 informatyzacja urzędu plik
150 wykonanie zjazdów do posesji przy ul. Kostrzyńskiej plik
151 usuwanie skutków zdarzeń drogowych plik
152 dokumentacja odbiorowa torowiska przy ul. Kostrzyńskiej plik
153 mapa zagrożeń miasta, siatki bezpieczeństwa z Planu Zarządzania Kryzysowego Gorzowa Wlkp. plik
154 mandaty za zaśmiecanie miasta i nie sprzątanie po zwierzętach w latach 2017-2018 plik
155 komisja ds. nazewnictwa ulic i placów plik
156 projekt inwestycji dla ulicy Lipowej plik
157 karty oceny ofert dla zadania "Poszukiwacze Pozytywnej Energii" plik
158 sprzątanie terenów miejskich wokół szkół plik
159 liczba uczniów klas III gminazjum i uczniów klas ósmych plik
160 mandaty za zaśmiecanie miasta i nie sprzątanie po zwierzętach plik
161 obszar rewitalizacji dla wskazanych działek plik
162 pisma protestacyjne w sprawie budowy ferm norek, chlewni, kurników plik
163 park maszynowy do zadań związanych z oczyszczaniem gminy plik
164 dokumentacja techniczna dot. przebudowy ul. Chrobrego i Mieszka I plik
165 decyzje o warunkach zabudowy dla wskazanych działek plik
166 kanalizacja sanitarna w ul. Sulęcińskiej plik
167 informacje dotyczące wskazanych działek plik
168 informacje dot. wskazanych działek plik
169 plan urządzenia lasu dla wskazanych działek plik
170 inwestycje na wskazanych działkach plik
171 inwestycje na wskazanych działkach plik
172 decyzje o warunkach zabudowy dla wskazanych działek plik
173 wycinka drzew przy Al. Ks. W. Andrzejewskiego plik
174 poprawki przy ul. Wróblewskiego plik
175 fotopułapki plik
176 informacja o stanie sprawy plik
177 administrowanie cmentarzem plik
178 chodnik przy ul. Fabrycznej plik
179 programy do obsługi głosowania w trakcie sesji Rady Miasta, edytor legislacyjny plik
180 dokumentacja dotycząca umowy podpisanej z firmą Rekord SI Sp. z o.o. plik
181 zadania związane z gospodarowaniem odpadami plik
182 oferty na zadanie "Zawodowcy w Gorzowie 2.0" plik
183 wnioski o dofinansowanie projektów plik
184 oferty na opracowanie "Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego" plik
185 oferty na opracowanie "Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego" plik
186 oferty na opracowanie "Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego" plik
187 oferty na opracowanie "Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego" plik
188 oferty na opracowanie "Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego" plik
189 sprawy możliwe do załatwienia za pomocą platformy ePUAP plik
190 profilaktyka zdrowia plik
191 pozwolenia na budowę i decyzje dla wskazanych działek plik
192 pozwolenia na budowę i decyzje dla wskazanych działek plik
193 pozwolenia na budowę i decyzje dla wskazanych działek plik
194 pozwolenia na budowę i decyzje dla wskazanych działek plik
195 pozwolenia na budowę i decyzje dla wskazanych działek plik
196 pisma przewodniczącego Rady Miasta do podmiotów zewnętrznych plik
197 informacje w sprawie ustawy dotyczącej usług i sieci telekomunikacyjnych plik
198 postępowania nieważnościowe plik
199 dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń elektronicznych do placówej oświatowych plik
200 katalog mebli miejskich plik
201 dokumentacja związana z modernizacją budynku SP1 plik
202 harmonogram rzeczowy projektu "Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych" plik
203 nagranie dźwiękowe z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Promocji plik
204 prace nad uchwałą krajobrazową plik
205 koszty kampanii informacyjnej "Co wiesz o swoim mieście" plik
206 łąki kwietne plik
207 audyt wewnętrzny plik
208 zobowiązania o charakterze dłużnym wlatach 2014 -2018 plik
209 dzierżawa terenów z przeznaczeniem na działalność rozrywkową plik
210 decyzje o warunkach zabudowy dla budynków biurowych i konferencyjnych plik
211 korespondencja z CEA Filharmonia Gorzowska plik
212 informacje w sprawie ustawy dotyczącej usług i sieci telekomunikacyjnych plik
213 wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących plik
214 dokumentacja kontrolna CEA Filharmonia Gorzowska plik
215 audyt związany ze sprawami kadrowymi oraz organizacją pracy w urzędzie plik
216 zamieszczanie dokumentów pokontrolnych w BIP plik
217 audyt dotyczący bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń plik
218 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym plik
219 drzewa przy ul. Dunikowskiego i w pasie rozdziału ulicy Słowiańskiej plik
220 współpraca z innymi podmiotami plik
221 promocja miasta plik
222 koszty związane z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych plik
223 audyt wewnętrzny plik
224 współpraca z partnerami prywatnymi plik
225 informacje dot. wskazanych działek plik
226 informacje dot. wskazanych działek plik
227 informacje dot. wskazanych działek plik
228 nabywanie działek na cele komunikacyjne plik
229 dofinansowania unijne do inwestycji plik
230 informacje dotyczące schroniska dla zwierząt plik
231 produkty elektroniczne firmy Wolters Kluwer plik
232 przekazywanie materiałów rozbiórkowych dla schroniska dla zwierząt plik
233 oferta inwestycyjna dot. działki przy ul. Sczanieckiej plik
234 informacje dotyczące miasta plik
235 pozwolenia na budowę dla turbin wiatrowych, farm, elektrowni fotowoltaicznych plik
236 odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości, zdrowia i życia plik
237 wniosek do MEN o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 plik
238 wycinka drzew przy ul. Piłsudskiego plik
239 informacje dotyczące pracowników urzędu plik
240 skan decyzji środowiskowej plik
241 przetarg na sprzedaż działki przy ul. Sczanieckiej plik
242 placówki wsparcia dziennego plik
243 dane budżetowe dotyczące transportu zbiorowego plik
244 megaustawa cyfrowa plik
245 systemy informatyczne w Urzędzie Miasta plik
246 placówki oświatowe korzystające ze wsparcia finansowego z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej plik
247 zapisy GPS z zamiatarek komunalnych plik
248 progi punktowe do szkół średnich na rok 2019/2020 plik
249 adresy e-mail plik
250 zgłoszenie Marszu Równości oraz innych zgromadzeń, akcji i manifestacji plik
251 zgłoszenia organizacji marszów, zgromadzeń, manifestacji plik
252 informacje o wskazanych działakach plik
253 informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych plik
254 strategia rozwoju miasta, gminny program rewitalizacji, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego plik
255 stowarzyszenia i kluby sportowe plik
256 sprzedaż gruntu przy ul. Kazimierza Wielkiego plik
257 zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia plik
258 informacje dotyczące diet radnych plik
259 uchwała krajobrazowa plik
260 prace przy ul. Staszica plik
261 przebudowa ulicy Sikorskiego plik
262 projekty w zakresie modelu hydrodynamicznego retencji wód opadowych plik
263 projekt organizacji ruchu dla ulicy Komeńskiego plik
264 pracownicy urzędu plik
265 system obiegu dokumentów plik
266 studium komunikacyjne plik
267 ranking elektromobilności plik
268 rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn plik
269 badania dotyczące elektromobilności plik
270 Profile Kandydatów na Kierowcę i wydawanie praw jazdy plik
271 rewitalizacja Parku Wiosny Ludów plik
272 spotkanie w sprawie zabudowy działek przy ul. Kazimierza Wielkiego plik

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
273 pozwolenie na budowę wytwórni mas bitumicznych plik
274 wymiana urządzeń grzewczych w 2018 roku plik
275 bezpieczne korzystanie z urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne plik
276 informacje o stanie spraw i postępowań plik
277 budowa wytwórni mas bitumicznych plik
278 ewidencja urządzeń kanalizacji deszczowej plik
279 zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych plik
280 punkt wsparcia informacyjnego cudzoziemców plik
281 diety i koszty podróży służbowych radnych plik
282 zaświadczenia na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych plik
283 remonty w przejściu podziemnym przy ul. Piłsudskiego plik
284 decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nieruchomości przy ul. Słowiańskiej plik
285 pozwolenie na budowę wytwórni mas bitumicznych plik
286 gospodarowanie odpadami plik
287 postępowania administracyjne dla wskazanych działek plik
288 protokół ze spotkania w sprawie działki przy ul. Kazimierza Wielkiego plik
289 opieka nad zielenią w mieście plik
290 zmiana nazw ulic, placów itp. na podst. ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego plik
291 zakup samochodów dla Straży Miejskiej plik
292 wycinka drzew w związku z remontami i inwestycjami plik
293 jednostki pomocnicze miasta plik
294 przeciwdziałanie alkoholizmowi plik
295 decyzja o warunkach zabudowy dla wskazanej działki plik
296 remont ulicy Kostrzyńskiej plik
297 ekspertyza dotycząca Integracyjnego Placu Zabaw plik
298 budowa linii elektroenergetycznej plik
299 kopie decyzji administracyjnych plik
300 oczyszczalnie ścieków plik
301 organizacja Gorzowskiego Archipelagu Rozwoju plik
302 utrzymanie dróg osiedlowych, chodników plik
303 kompleksowe ubezpieczenie miasta plik
304 plany awaryjne w urzędzie plik
305 informacje dotyczące transportu miejskiego plik
306 modernizacja wschodniego wylotu KD22 plik
307 zajęcie pasa drogowego na banery, plakaty wyborcze plik
308 przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawska i Sikorskiego plik
309 ustawienie znaku przy ul. Mikołajczyka plik
310 kamienie w pasie drogowym plik
311 kontrola w SP16 plik
312 wycinka drzew przy ul. Zawackiej plik
313 ograniczanie emisji z transportu w mieście plik
314 zagospodarowanie wód opadowych plik
315 informacje dotyczące wskazanej działki plik
316 nieruchomości zbyte na rzecz kościołów i związków wyznaniowych plik
317 liczba zatrudnionych plik
318 przejścia dla pieszych plik
319 utrzymanie czystości chodników plik
320 program 500+ w gminie plik
321 przebudowa ulicy Śląskiej plik
322 wymiana urządzeń grzewczych plik
323 użytkowanie wieczyste, obcokrajowcy plik
324 utrzymanie czystości i przejezdności dróg w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. plik
325 utrzymanie czystości i przejezdności dróg w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. plik
326 raport o stanie Miasta plik
327 utrzymanie stadionu żużlowego plik
328 organizacja Gorzowskiego Archipelagu Rozwoju plik
329 zatrudnienie radnych w jednostkach organizacyjnych miasta plik
330 płatności bezgotówkowe plik
331 przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego plik
332 analiza zachowań komunikacyjnych na ul. Hawelańskiej i Wełniany Rynek plik
333 przyjęcie rezolucji w sprawie ustawy dotyczącej usług i sieci telekomunikacyjnych plik
334 przebudowa ulicy Sosabowskiego plik
335 kontrole szkół niepublicznych plik
336 kontrole szkół niepublicznych plik
337 aktywne przejście przy ul. Górczyńskiej plik
338 odstrzał dzików plik
339 naprawa znaku przy SP13 plik
340 interwencje w sprawie parkowania przy ul. Andersa plik
341 liczba urodzeń chłopców, liczba aktów zgodnu plik
342 progi zwalniające przy ul. Zielnej plik
343 utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta plik
344 remont Murów Obronnych plik
345 utrzymanie Cmentarza Komunalnego plik
346 środki przeznaczone na informatyzację plik
347 informacje dotyczące ulicy Nadbrzeżnej plik
348 dostawa sprzętu komputerowego plik
349 osnowy geodezyjne plik
350 zużycie paliwa gazowego plik
351 płatności bezgotówkowe plik
352 uchwała krajobrazowa plik
353 organizacja miejskiego Sylwestra plik
354 wektorowe dane przestrzenne plik
355 realizacja projektu cyfryzacyjnego plik
356 uchwała krajobrazowa plik
357 zagospodarowanie terenu Parku Kopernika plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Pawlikowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-22 13:50:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-22 13:55:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Pawlikowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-05 13:49:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »