ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy
 
Wobec każdej osoby, która przekracza granicę ukraińsko - polską, stosowane są polskie i europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mimo że Ukraina leży poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie stosuje się w niej Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której znajdzie Pani/Pan informację o tym, jakie dane
osobowe będą przetwarzane w związku z nadaniem numeru PESEL.
Czym jest numer PESEL
To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:
 1. datę urodzenia,
 2. numer porządkowy,
 3. oznaczenie płci
 4. liczbę kontrolną.
Numer ten identyfikuje osobę fizyczną np. w systemach informatycznych: ochrony zdrowia, ubezpieczeniowych i oświatowych.
Czym jest rejestr obywateli Ukrainy
Jest to rejestr prowadzony przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Zarejestrowani są w nim obywatele
Ukrainy:
 1. którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium drugiego z tych państw,
 2. którym nadano numer PESEL na ich wniosek.
Kim jest administrator danych
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 4 – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL. Z administratorem Prezydentem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może Pani/Pan kontaktować się: mailowo na adres: ,   na adres platformy ePUAP: /umgorzow/skrytka pisemnie na adres: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 4;
 2. Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3 w zakresie nadawania numeru PESEL oraz utrzymania i rozwoju rejestru PESEL a także rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji może się Pani/Pan kontaktować: mailowo na adres: , pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – w zakresie kształtowania jednolitych zasad postępowania w kraju w ramach ewidencji ludności. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji może się Pani/Pan kontaktować: mailowo na adres: ,, przez formularz kontaktowy, pisemnie na adres siedziby administratora: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych
 1.  Administrator – Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować: mailowo na adres: , na adres platformy ePUAP: /umgorzow/skrytka, pisemnie na adres: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 4.
 2.  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować:  pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, mailowo na adres: .
 3.  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować: pisemnie na adres: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, mailowo na adres: .
Z każdym z wymienionych Inspektorów Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.
 
Cel przetwarzania i podstawa prawna
 1. Celem przetwarzania danych przez Administratora Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. jest: wprowadzenie Pani/Pana danych do rejestru PESEL oraz udostępnianie ich w ramach tego rejestru.
 2. Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest: utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, prowadzenie rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL, udostępnianie danych
  w ramach tego rejestru.
 3. Celem przetwarzania danych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych w rejestrze PESEL będą:
 1. Centralny Ośrodek Informatyki – na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji;
 2. Podmioty:
 • służby; organy administracji publicznej; sądy i prokuratura; komornicy sądowi; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 • osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania twojej zgody;
 • jednostki organizacyjne, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli dane po wykorzystaniu zostaną przez te jednostki tak zmienione, że nie będzie możliwe ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą, że dane posłużą do weryfikacji danych adresowych i/albo zgonu;
 • podmioty odpowiedzialne za system identyfikacji elektronicznej oraz wydające środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej ‒ w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej (czyli narzędzia, którym możesz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie);
 • kwalifikowani dostawcy usług zaufania, świadczący kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego wpisani do rejestru.
Dane powyższym podmiotom udostępniają: Prezydent Miasta, Minister Cyfryzacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ich właściwością.
Dane osobowe zgromadzone w rejestrze obywateli Ukrainy udostępniane są: Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Ochrony Państwa, Urzędowi do spraw Cudzoziemców, ministrowi właściwemu do spraw pracy, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, organowi właściwemu w sprawie świadczeń rodzinnych.
Jak długo będą przechowywane dane
Pani/Pana dane osobowe z rejestru PESEL nie będą usuwane.
Jakie masz prawa
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan  opiekę prawną (np. dzieci), prawo żądania ich sprostowania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z RODO przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Obowiązek podania danych
Podanie danych jest obowiązkiem, który wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Piotrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-25 12:01:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Piotrowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-25 12:11:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Piotrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-25 13:18:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »