Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informacja ogłoszona dnia 2019-12-02 14:09:37 przez Dawid Kuraszkiewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Nr 108/II/2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Z dnia 2 grudnia 2019 r.
 
Działając na podstawie: art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), uchwały nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, uchwały nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku, oraz uchwały nr XV/250/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020 ogłaszam:
 
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
Przedmiot zgłaszanych projektów:
 
1. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie oferty o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do wspierania rozwoju systemu szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży oraz wzrostu jego długofalowej efektywności, jak również poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Gorzowie Wielkopolskim, a także przyczyniające się do ograniczenia spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych, złożone przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność sportową na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych,
1) poprzez:
a) poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych działających na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego,
b) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,
c) pobudzanie kreatywności i wpływu społeczeństwa na rozwój sportu na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,
2) tak, aby:
a) wzrosła liczba osób uczestniczących w sposób zorganizowany w stałym systemie szkolenia i współzawodnictwa sportowego na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,
b) sportowcy reprezentujący kluby sportowe działające na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego osiągali wysokie wyniki sportowe w drodze rywalizacji na wszelkich poziomach krajowych i międzynarodowych,
c) osiągnięta została synergia pomiędzy sportem młodzieżowym, a sportem seniorskim w Gorzowie Wielkopolskim,
d) uniwersalne wartości związane z systematycznym udziałem w zorganizowanej rywalizacji sportowej utrwalały się powszechnie jako wzorce społeczne wśród mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego,
e) wzmocnić rolę Gorzowa Wielkopolskiego jako ważnego polskiego ośrodka sportu.
2. Zgodnie z uchwałą nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku, zakres konkursu obejmuje następujące zadania:
 
 
NAZWA ZADANIA
OPIS ZADANIA
1.
MISTRZOWIE W GORZOWIE
Organizacja prestiżowych wydarzeń w sportach o największym potencjale w zakresie popularyzacji aktywności fizycznej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, we współpracy z krajowymi i/lub międzynarodowymi federacjami sportowymi
2.
AKTYWNY GORZÓW
 
Organizacja wydarzeń sportowych mających na celu podniesienie poziomu uczestnictwa mieszkańców w aktywności sportowej. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, w szczególności dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej.
3.
SPORTOWA MŁODZIEŻ
Wspieranie szkolenia sportowego młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, organizowanego przez polskie związki sportowe w celu osiągnięcia optymalnego wyniku sportowego na poziomie eliminacji oraz finałów Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata.
4.
SPORT TO ZDROWIE
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uniwersalny program profilaktyki uzależnień wsparty zajęciami sportowymi.
5.
SPORT I REKREACJA PRZECIWKO UZALEŻNIENIOM
Organizacja wydarzeń lub zajęć sportowych dla mieszkańców w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla organizacji nie będących klubami sportowymi. Program powinien być uniwersalnym program profilaktyki uzależnień wsparty zajęciami sportowymi.
6.
NIEPEŁNOSPRAWNI MISTRZOWIE
Wspieranie szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników niepełnosprawnych, związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, organizowanego przez polskie związki sportowe w celu osiągnięcia optymalnego wyniku sportowego na poziomie eliminacji oraz finałów Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata.
7.
BEZPIECZNA WARTA
Zapewnienie bezpieczeństwa ludności przebywającej nad wodą.
 
Termin, miejsce i warunki składania ofert
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2019 r.
 2. Oferty winny być złożone poprzez generator do obsługi konkursów w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego witkac.pl do dnia 30.12.2019 r. do godziny 1430 Złożenie oferty za pomocą generatora nie zwalnia organizacji od złożenia oferty w formie papierowej.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;
 • w przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami należy załączyć dokument potwierdzający współpracę.
 1. Oferty w formie elektronicznej winny być złożone za pomocą generatora witkac.pl.
Oferty w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w kopertach opatrzonych wizytówką stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 30.12.2019 r.
 1. Druk oferty realizacji zadania będzie generowany przez generator witkac.pl, po złożeniu jej w formie elektronicznej.
 
Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu
 
1.
MISTRZOWIE W GORZOWIE
150.000,00 zł
2.
AKTYWNY GORZÓW
100.000,00 zł
3.
SPORTOWA MŁODZIEŻ
1.350.000,00 zł
4.
SPORT TO ZDROWIE
1.450.000,00 zł
5.
SPORT I REKREACJA PRZECIWKO UZALEŻNIENIOM
100.000,00 zł
6.
NIEPEŁNOSPRAWNI MISTRZOWIE
200.000,00 zł
7.
BEZPIECZNA WARTA
40.000,00 zł
 
Wskazane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
Wskazane w ogłoszeniu kwoty wynikają z prowizorium budżetowego. Ostateczne wielkości środków zostaną określone po uchwaleniu budżetu miasta na 2020 rok.
 
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów oraz termin dokonania wyboru projektów
 
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020.
3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie, oraz za pomocą spersonalizowanego konta w generatorze witkac.pl.
5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
 • niezłożenie oferty w formie papierowej;
 • brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
 • brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 • brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 • brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 18 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczne rozstrzygnięcie. Przyjęte przez Prezydenta Miasta rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie podlega odwołaniu.
 
Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O dotację mogą wnioskować organizację pozarządowe, których rejestracja nastąpiła przed 01.01.2019 r. 
 3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej niż 5% całości kosztów realizowanego zadania.
 4. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 5. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 7. Wyniki konkursu, zostaną opublikowane:
 8. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
 9. na tablicy ogłoszeń Urzędu,
 10. na miejskim portalu dotyczącym spraw sportu.
  1. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
  2. W przypadku, gdy beneficjentowi przyznano dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, osoby upoważnione składają aktualizację zadania publicznego w którym dostosowują składowe oferty do wysokości dotacji.
  3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
  4. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy beneficjenta, na warunkach określonych w umowie.
  5. Beneficjent, któremu udzielono dotacji na realizację projektu jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizacje umowy oraz wydatków dokonanych z tych środków.
  6. Beneficjent, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązuje się do:
 1. informowania o źródłach finansowania projektu we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych;
 2. umieszczenia Herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na materiałach w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego projektu oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność;
 3. w przypadku posiadania własnej strony internetowej - do zamieszczenia w ciągu siedmiu dni aktywnego odnośnika do miejskiej platformy internetowej.
  1. W terminie określonym w umowie beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji, w tym z wykonania projektu.
  2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być wydatki, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy.
  3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20% wymagają aneksu do umowy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
  4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ogłoszeniu rezultatów.
  5. Wraz ze sprawozdaniem oferent będzie zobligowany do złożenia zestawienia faktur (załącznik do niniejszego ogłoszenia).
  6. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
Terminy i warunki realizacji przedsięwzięć określonych w projektach:
 
MISTRZOWIE W GORZOWIE 27.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
ZAKRES PROJEKTU
Organizacja prestiżowych wydarzeń w sportach o największym potencjale w zakresie popularyzacji aktywności fizycznej, we współpracy z krajowymi i/lub międzynarodowymi federacjami sportowymi, w celu wspierania rozwoju systemu szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży i wzrostu jego długofalowej efektywności oraz poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego Realizacja celu projektu związana z:
 • organizacją wydarzeń o charakterze sportowym o dużym znaczeniu dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
 • organizacją wydarzeń sportowych mających na celu podniesienie poziomu uczestnictwa mieszkańców w aktywności sportowej,
 • organizacją wydarzeń znajdujących się w oficjalnych kalendarzach Polskich Związków Sportowych,
 • wspieraniem szkolenia sportowego w Kluczowych Dyscyplinach Sportu i pozostałych dyscyplinach,
 • pobudzaniem kreatywności i wpływu społeczeństwa na rozwój sportu na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,
 • zwiększeniem dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,
 • poprawą warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych działających na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego.
MOŻLIWE FORMY REALIZACJI
 • realizacja wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim,
 • realizacja wydarzeń sportowych o charakterze międzynarodowym,
OCZEKIWANE REZULTATY ZADANIA I PROPONOWANY SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATU
Rezultat
Planowany poziom osiągniętych rezultatów
Rekomendowany sposób monitoringu
Organizacja wydarzenia sportowego lub cyklu imprez sportowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego
Co najmniej 1 wydarzenie sportowe
Lista obecności;
Bilety;
Dokumentacja fotograficzna;
Komunikat z zawodów;
 
AKTYWNY GORZÓW 27.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
ZAKRES PROJEKTU
Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, w szczególności dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności psychofizycznej.
Realizacja celu projektu związana z:
 • poprawą warunków uprawiania sportu przez mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego,
 • zwiększeniem dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,
 • pobudzaniem kreatywności i wpływu społeczeństwa na rozwój sportu na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
MOŻLIWE FORMY REALIZACJI
 • prowadzenie programowych zajęć w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez uprawianie sportu, nie związanych z udziałem w systemie stałego współzawodnictwa sportowego krajowych i lokalnych związków sportowych,
 • organizacja cykli imprez obejmujących współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzujących aktywność fizyczną i wpływających na rozwój sportu,
 • organizacja systematycznych aktywności i ćwiczeń ruchowych, zwiększających dostępność społeczności lokalnej do prowadzonej działalności sportowej oraz pobudzających kreatywność i wpływ społeczeństwa na rozwój sportu na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,
OCZEKIWANE REZULTATY ZADANIA I PROPONOWANY SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATU
Rezultat
Planowany poziom osiągniętych rezultatów
Rekomendowany sposób monitoringu
Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego
Co najmniej 4 zajęcia w miesiącu
Lista obecności;
Dokumentacja fotograficzna;
Dziennik zajęć;
Objęcie zajęciami sportowymi mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego
Co najmniej 10 osób
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
 
SPORTOWA MŁODZIEŻ 27.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
ZAKRES PROJEKTU
Prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników wśród młodzieży w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, organizowanego przez związki sportowe:
 • w dyscyplinach sportu (konkurencjach) objętych programem igrzysk olimpijskich,
lub
 • w dyscyplinach sportu (konkurencjach) nie objętych programem igrzysk olimpijskich,
Realizacja celu projektu związana z:
 • poprawą warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych działających w Gorzowie Wielkopolskim,
 • zwiększeniem dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
 • wspieraniem szkolenia sportowego w Kluczowych Dyscyplinach Sportu i pozostałych dyscyplinach,
MOŻLIWE FORMY REALIZACJI
 • Program szkolenia sportowego (zajęcia treningowe indywidualne/ zespołowe realizowane w ramach cykli szkoleniowych, w tym obozy przygotowawcze – zgrupowania sportowe),
 • udział w cyklu zawodów sportowych (ligi, turnieje, zawody mistrzowskie), realizowanych zgodnie z kalendarzem przez związki sportowe (zgodne ze specyfiką danej dyscypliny sportu) w określonej kategorii wiekowej (cykl szkoleniowy i startów w roku realizacji projektu, tj. 2020).
 • Udział w zawodach sportowych, realizowanych zgodnie z kalendarzem przez międzynarodowe federacje sportowe (zgodne ze specyfiką danej dyscypliny sportu) w określonej kategorii wiekowej (cykl startów w roku realizacji projektu, tj. 2020).
OCZEKIWANE REZULTATY ZADANIA I PROPONOWANY SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATU
Rezultat
Planowany poziom osiągniętych rezultatów
Rekomendowany sposób monitoringu
Organizacja treningów dla młodzieży
Co najmniej 8 jednostek treningowych w miesiącu
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
Konspekt zajęć;
Objęcie szkoleniem sportowym zawodników klubu
Co najmniej 15 osób
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
Udział w zawodach/rozgrywkach sportowych
Co najmniej 5 wydarzeń sportowych
Komunikaty z zawodów;
 
SPORT TO ZDROWIE 27.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
ZAKRES PROJEKTU
Prowadzenie cyklicznych zajęć profilaktycznych wspartych zajęciami sportowymi dla dzieci.
Oferta powinna zawierać formy ewaluacji zadania. Programy powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych, zaplanowanych do realizacji zajęć. W ich ramach możliwe jest prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci wsparte programem sportowym (zajęcia treningowe indywidualne / zespołowe realizowane w ramach cykli szkoleniowych, w tym obozy przygotowawcze – zgrupowania sportowe), udział w cyklu zawodów sportowych (ligi, turnieje, zawody mistrzowskie).
MOŻLIWE FORMY REALIZACJI
 • rekomendowane jest organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z grup mieszanych pod względem statusu społecznego, w tym zajęcia sportowo – rekreacyjne w okresie wakacji,
 • prowadzenie programowych zajęć w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez uprawianie sportu, nie związanych z udziałem w systemie stałego współzawodnictwa sportowego krajowych i lokalnych związków sportowych,
 • organizacja cykli wydarzeń profilaktycznych obejmujących programy przeciwdziałania uzależnieniom skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzujących aktywność fizyczną i wpływających na rozwój psychofizyczne,
 • organizacja systematycznych aktywności i ćwiczeń ruchowych, zwiększających dostępność społeczności lokalnej do prowadzonej działalności sportowej oraz pobudzających kreatywność i wpływ społeczeństwa na rozwój rekreacji Gorzowa Wielkopolskiego,
OCZEKIWANE REZULTATY ZADANIA I PROPONOWANY SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATU
Rezultat
Planowany poziom osiągniętych rezultatów
Rekomendowany sposób monitoringu
Organizacja zajęć profilaktycznych dla podopiecznych
Co najmniej raz w miesiącu
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
Organizacja treningów dla dzieci
Co najmniej 8 jednostek treningowych w miesiącu
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
Konspekt zajęć;
Objęcie szkoleniem sportowym zawodników klubu
Co najmniej 15 osób
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
 
SPORT I REKREACJA PRZECIWKO UZALEŻNIENIOM 27.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
ZAKRES PROJEKTU
Prowadzenie cyklicznych zajęć profilaktycznych wspartych zajęciami sportowymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Oferta powinna zawierać formy ewaluacji zadania.
MOŻLIWE FORMY REALIZACJI
Programy powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych, zaplanowanych do realizacji zajęć. W ich ramach możliwe jest prowadzenie
różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci. Wsparte programem rekreacyjno-sportowym.
 • rekomendowane jest organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z grup mieszanych pod względem statusu społecznego, w tym zajęcia sportowo – rekreacyjne w okresie wakacji,
 • wzrost liczby osób uczestniczących w sposób zorganizowany w profilaktycznych zajęciach sportowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,
OCZEKIWANE REZULTATY ZADANIA I PROPONOWANY SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATU
Rezultat
Planowany poziom osiągniętych rezultatów
Rekomendowany sposób monitoringu
Organizacja zajęć profilaktycznych dla podopiecznych
Co najmniej 2 zajęcia profilaktyczne w miesiącu
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
Organizacja treningów dla podopiecznych
Co najmniej 8 jednostek treningowych w miesiącu
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
Konspekt zajęć;
Objęcie zajęciami sportowymi
Co najmniej 15 osób
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
 
NIEPEŁNOSPRAWNI MISTRZOWIE 27.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
ZAKRES PROJEKTU
Prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników niepełnosprawnych związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, organizowanego przez związki sportowe:
 • w dyscyplinach sportu (konkurencjach) objętych programem igrzysk  paraolimpijskich,
lub
 • w dyscyplinach sportu (konkurencjach) nie objętych programem igrzysk  paraolimpijskich,
Realizacja celu projektu związana z:
 • poprawą warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych działających w Gorzowie Wielkopolskim,
 • zwiększeniem dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
 • Wspieraniem szkolenia sportowego w Kluczowych Dyscyplinach Sportu i pozostałych dyscyplinach,
MOŻLIWE FORMY REALIZACJI
 • Program szkolenia sportowego (zajęcia treningowe indywidualne / zespołowe realizowane w ramach cykli szkoleniowych, w tym obozy przygotowawcze – zgrupowania sportowe),
 • udział w cyklu zawodów sportowych (ligi, turnieje, zawody mistrzowskie), realizowanych zgodnie z kalendarzem przez związki sportowe (zgodne ze specyfiką danej dyscypliny sportu) w określonej kategorii wiekowej (cykl szkoleniowy i startów w roku realizacji projektu, tj. 2020).
 • Udział w zawodach sportowych, realizowanych zgodnie z kalendarzem przez międzynarodowe federacje sportowe (zgodne ze specyfiką danej dyscypliny sportu) w określonej kategorii wiekowej (cykl startów w roku realizacji projektu, tj. 2020).
OCZEKIWANE REZULTATY ZADANIA I PROPONOWANY SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATU
Rezultat
Planowany poziom osiągniętych rezultatów
Rekomendowany sposób monitoringu
Organizacja treningów dla zawodników klubu
Co najmniej 8 jednostek treningowych w miesiącu
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
Konspekt zajęć;
Objęcie szkoleniem sportowym zawodników klubu
Co najmniej 15 osób
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
Udział w zawodach/rozgrywkach sportowych
Co najmniej 5 wydarzeń sportowych
Komunikaty z zawodów;
 
 
BEZPIECZNA WARTA 27.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
ZAKRES PROJEKTU
Prowadzenie ochrony ludności przebywającej nad woda w czasie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych czy kulturalnych przeprowadzanych nad brzegiem Warty.
MOŻLIWE FORMY REALIZACJI
Zapewnienie odpowiedniej obsady ratowniczej dostosowanej do spodziewanej liczby widzów wydarzeń przeprowadzonych nad brzegiem Warty. Patrol powinien być przeprowadzany z brzegu rzeki jak również z wody.
Oferta powinna zawierać działania prewencyjne dotyczące bezpiecznego zachowania się nad obszarami wodnymi, oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu  udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży.
OCZEKIWANE REZULTATY ZADANIA I PROPONOWANY SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATU
Rezultat
Planowany poziom osiągniętych rezultatów
Rekomendowany sposób monitoringu
Zabezpieczenie odpowiedniej obsady ratowniczej
Co najmniej 4 ratowników
Raport z wydarzenia;
 
Informacja dodatkowe
Na realizację zadań tego samego rodzaju w 2018 roku przekazano 3.240.000,00 zł.
Na realizację zadań tego samego rodzaju w 2019 roku przekazano 3.290.000,00 zł.
 
Podstawy prawne:
 • art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
 • uchwały nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020,
 • uchwały nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku,
 • uchwały nr XV/250/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020
 
Postanowienia końcowe
Wyłoniony pod rygorem rozwiązania umowy podmiot będzie zobowiązany do:
 1. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta dokumentacji dotyczącej ewidencji uczestników realizowanych przedsięwzięć (dzienniki zajęć, listy obecności itp.);
 2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
 3. kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
                                                                                                                                                                                                     z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Kuraszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-02 14:06:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Kuraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-02 14:09:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Kuraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-02 14:32:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1061 raz(y)