ˆ

Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Szczegóły informacji

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-17 13:52:07 przez Monika Józwa, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku
 
I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
 
Na zadanie w 2021 roku przeznaczono kwotę w wysokości 280 000,00 zł,  rozdysponowano 239.400,00 zł
 
Zlecam zadanie następującym podmiotom:
 
 
 
Nazwa podmiotu
Tytuł zadania
Wnioskowana kwota dofinansowania
Przyznana kwota dofinansowania
Ilość punktów
A1 - Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji
 
Fundacja Wychowanie
i Profilaktyka im. Jana Pawła II
Archipelag Skarbów
25.200,00
25.200,00
23
A2 – Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów
Fundacja Pozytywka
 
 
Rozwaga c.d.
7.000,00
7.000,00
23
Fundacja Centrum Inicjatyw Akademickich
„Grafika” otwarte drzwi
do przyszłości
8.190,00
8.000.00
26
A3 - Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, a także prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy
o szkodliwości alkoholu, w tym: zorganizowanie konferencji nt. zagrożenia uzależnieniem
od alkoholu
 
Fundacja Czysta Woda
IX Gorzowska Konferencja Młodzieży pod hasłem: „Największym powodem do chwały nie jest nigdy nie upaść, ale umieć podnieść się za każdym razem, kiedy upadniemy”
 
19.900,00
19.900,00
24
A4 - Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób pijących ryzykownie lub szkodliwie, oraz uzależnionych od alkoholu (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód)
Stowarzyszenie Monar
Kieruję bez promili
19.300,00
19.300,00
24
A5 - Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych
Stowarzyszenie Hospicjum
Św. Kamila
„Alkoholu  nie uznajemy życie szanujemy!”
30.000,00
15.000,00
26
Stowarzyszenie Klub Abstynenta
„24 GODZINY”
Przedstawienie profilaktyczne
pt.” Alkohol kradnie wolność”
 
13.140,00
5.000,00
22
Fundacja Pozytywka
Podejmuj mądre decyzje, przyszłość należy
do Ciebie
12.210.00
5.000,00
22
Stowarzyszenie
Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna
„Alkohol nasz wróg!” Program zajęć profilaktycznych
w placówkach wsparcia dziennego
16.794,00
5.000,00
21
A6 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami
są osoby uzależnione od alkoholu  oraz ich rodziny
 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Odnowa”
„By wsparcie mieć,
by wsparcie dać”
44.150,00
44.000,00
21
Stowarzyszenie Klub Abstynenta 
„24 Godziny”
 
Działalność Klubu Abstynenta „24 Godziny”
76.880,00
56.000,00
20
A7 - Prowadzenie punktów konsultacyjnych i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu, a także dla osób doświadczających przemocy
i stosujących przemoc
 
Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta
Prowadzenie punktu konsultacyjnego
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
30.000,00
20.000,00
24
Stowarzyszenie Monar
Punkt konsultacyjny - Skuteczni
18.100,00
10.000,00
22
                     
 
II. Przeciwdziałanie narkomanii:
Na zadanie w 2021 roku przeznaczono 180 000,00 zł, rozdysponowano: 151.160,00 zł.
 
Zlecam zadanie następującym podmiotom:
 
 
N1 - Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji
 
Nazwa podmiotu
Tytuł zadania
Wnioskowana kwota dofinansowania
Przyznana kwota dofinansowania
Ilość punktów
Fundacja Wychowanie
i Profilaktyka im. Jana Pawła II
Archipelag Skarbów
25.200,00
6.300,00
23
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 
Szkoła dla rodziców i wychowawców
15.440,00
15.440,00
26
N2 - Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 
FreD goes net – program wczesnej interwencji kierowany do młodych ludzi
11.300,00
9.000,00
21
Fundacja Centrum Inicjatyw Akademickich
„Żyję w realu – myślę więc nie biorę”
15.415,00
11.000,00
24
N3 - Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży
 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 
„Anioły” – wsparcie liderów edukacji rówieśniczej
w obszarze profilaktyki środowiskowej
9.623,00
9.600,00
23
Fundacja Pozytywka
Podołamy
7.020,00
4.820,00
21
N4 - Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych narkotyków oraz ich rodzin, a także  prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości narkotyków, w tym przygotowanie i emisja spotu edukacyjnego – zagrożenie uzależnieniem od narkotyków
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Dobrze wiedzieć – edukacja społeczna w zakresie wiedzy
o szkodliwości narkotyków
25.000,00
25.000,00
27
N5 - Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych od narkotyków (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód)
 
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia
i Terapii Uzależnień
CANDIS – międzynarodowy program, rekomendowany przez Krajowe Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 
 
30.000,00
20.000,00
21
N6 - Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych
dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków,
lub zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych
 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział
w Gorzowie Wlkp.
 
„Dla każdego coś ważnego – wsparcie rodzin zagrożonych narkomania i innymi uzależnieniami poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego
18.007,00
18.000,00
23
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
Wybieram zdrowie- narkotykom mówię NIE! – profilaktyczny program
dla dzieci i młodzieży
z rodzin, w których występuje problem uzależnienia
od narkotyków,  lub zagrożonych uzależnieniem
od narkotyków,
z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych
14.310,00
12.000,00
21
N7 - Prowadzenie punktów konsultacyjnych i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od narkotyków
 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 
„Dla każdego coś ważnego”- wsparcie rodzin zagrożonych narkomanią
i innymi uzależnieniami
26.598,00
10.000,00
25
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
Punkt Konsultacyjny – kierunek wyjścia
20.000,00
10.000,00
20
           
 
Oferty, które nie otrzymały dofinansowania:
 
Nazwa podmiotu
Tytuł zadania
Wnioskowana kwota dofinansowania
Przyczyna odrzucenia oferty
Ilość punktów
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Detektyw Plus
na Tropie Złodziei-program profilaktyki dla uczniów klas zerowych i pierwszych szkół podstawowych
8.381,00
Zadanie A1
Program nie znajduje się w bazie programów rekomendowanych. Oferent nie przedstawił dokumentów potwierdzających,
że program oparty jest
na naukowych podstawach lub potwierdzona została jego skuteczność. Brak odwołania do standardów jakości programów pierwszorzędowych – bezpieczeństwo uczestników, adekwatność, skuteczność, głębokość
i czas trwania, zapewnienie kontynuacji, organizacja, dokumentowanie
i ewaluowanie.
----------------
Fundacja Prodriver
Gorzowskie drogi bez promili
19.000,00
Zadanie A1
Program nie znajduje się w bazie programów rekomendowanych. Oferent nie przedłożył dokumentów potwierdzających,
że program ma naukowe podstawy lub została potwierdzona jego skuteczność. 
---------------
Fundacja Pozytywka
„Nie biorę narkotyków
i nie tracę przyjaciół”
11.080,00
Zadanie N6
Wyczerpanie puli środków finansowych
w kategorii N6. Komisja proponuje dofinansowanie dwóch innych ofert, które uzyskały wyższa liczbę punktów w ocenie merytorycznej.
19
 
Uwaga: Karty oceny poszczególnych ofert są dostępne dla osób zainteresowanych w Wydziale Spraw Społecznych.
 
Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym :
1. W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta
z przyznanej dotacji.
2. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania.
 
 
                                                                                                z up. PREZYDENTA MIASTA
                                                                                                                     (-)
                                                                                                       Małgorzata Domagała
                                                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                          
 
Gorzów Wielkopolski,16.02.2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Niżnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-17 13:51:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-17 13:52:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17 13:52:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
987 raz(y)