ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.o wydanym postanowieniu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-22 12:15:48 przez Alina Gospodarczyk

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się o wydanym w dniu 19.10.2021 r. przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp. postanowieniu znak ZN-G.5151.5.2021 [MGW] uzgadniającymi projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest: budowa sieci cieplnej preizolowanej 2xD273/400 obejmującej teren działek nr ewid.: 2313/3, 2313/1, 2195, 2313/2, część 2357/3, 636/18, 2187, 636/19, 2291, część 503/7, 503/9, 111/9, 111/1 z obrębu 2 „Górczyn” oraz działki nr ewid.: 250/30, część 250/29, 250/22, 250/31, 250/32, 250/5, 250/24, 251, część 250/33 z obrębu 1 „Chwalęcice” w obrębie ulic: Górczyńskiej, Wyszyńskiego, Owocowej, Kuratowskiej w Gorzowie Wlkp.
 
 
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia tzn. od 22 do 29 października 2021 r. strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34 pokój nr 107-108, I piętro – w godzinach urzędowania.
 
Uwaga:
Jednocześnie organ informuje, iż w związku z realizacją zadań przez organ w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, na mocy § 13 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 ze zm.) czynny udział stron w postępowaniu, w tym składanie wniosków i zastrzeżeń oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, możliwy jest pod numerem telefonu: 95 7355 654, za pośrednictwem poczty mailowej , również pisemnie  (do urny) lub osobiście w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, pokój nr 8 - parter – w godzinach 800 - 1000, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem tel. 95 7355 654.