ˆ

Zagospodarowanie przestrzenne

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-05 08:30:37 przez Agnieszka Wasielewska - Prychoda , informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 24 lutego 2021 r. uchwały Nr XXXIV/602/2021 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
            Treść ww. uchwały jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
 
            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Myśliborskiej 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pok. 7, w godzinach pracy urzędu.
 
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego
 
Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
    ul. Sikorskiego 3-4.
  2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, a także  przysługujących z tego tytułu praw, może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Pani/Pana dane osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Wasielewska-Prychoda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-03 12:01:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Wasielewska - Prychoda
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-05 08:30:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Wasielewska - Prychoda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-05 08:30:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
893 raz(y)