ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Informacje ogólneDrukuj informacjęSprawa: Informacje ogólne

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Wydział: ALKOHOLE - ZEZWOLENIA

Ogłoszono dnia: 2016-06-08 14:49:32

Termin załatwienia

*

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Informacje o załatwianiu spraw:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu
ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzów Wlkp.
 
tel. 95 7355 557
 
Godziny przyjęć interesantów w Sali Obsługi Klienta w budynku Urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4:
poniedziałek
7.30 – 17.00
wtorek
7.30 – 17.00
środa
7.30 – 17.00
czwartek
7.30 – 17.00
piątek
7.30 – 15.30
 
PROCEDURY ZAŁATWIENIA SPRAW:
 
Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wydaje się zezwolenia na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
 1. do 4,5% alkoholu oraz piwa - A
 2. od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - B
 3. powyżej 18% alkoholu - C
Ze względu na charakter sprzedaży wydawane są następujące rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
 1. do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)– wydawane na okres minimum 2 lat,
 2. do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – minimum 4 lata,
 3. jednorazowe (dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych) – do 2 dni,
 4. organizacja przyjęć (catering) – do 2 lat.
 
Wnioskodawca może być reprezentowany przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w formie organizacji przyjęć), są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) wnoszą przed wydaniem zezwolenia opłatę podstawową w wysokości:
 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę podstawową.
 
Opłatę należy wnieść na konto urzędu miasta:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
nr konta: 26 1020 5402 0000 0102 0325 6997
 
WAŻNE:
 1. Przedsiębiorcy, których zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy wnoszą opłatę z zastosowaniem 3 równych rat należnych w terminach: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 2. Przedsiębiorcy rozpoczynający w danym roku sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę jednorazowo – przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 3. Jeżeli zezwolenie traci ważność w ciągu danego roku, opłatę należy wnieść jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 
DODATKOWE TERMINY:
 1. Przedsiębiorca, który nie złożył oświadczenia za rok poprzedni w ustawowym terminie do 31 stycznia ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości 30% opłaty podstawowej.
 2. Przedsiębiorca, który nie wniósł opłaty w ustawowym terminie ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty powiększonej o 30% należnej opłaty za dany rok.
Powyższe terminy określone są szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a i 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.487 ze zm.). Przekroczenie tych terminów lub też wniesienie opłaty w nienależnej wysokości powoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 
 
JAK OKREŚLIĆ ILE MUSZĘ ZAPŁACIĆ?
 1. Podsumuj sprzedaż za rok poprzedni (złóż oświadczenie!)
 2. Sprawdź czy przekroczyłeś limity określone w ustawie a więc:
  1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - A
  2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa - B
  3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - C
 3. Jeśli zaczynasz działalność związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych, lub jeśli wysokość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła ustawowych progów opłata roczna wyniesie:
A: 525 zł,
B: 525 zł,
C: 2100 zł.
 1. Jeśli sprzedaż była wyższa niż wskazane limity – pomnóż wartość sprzedaży (wartość z oświadczenia) przez:
  • 1,4 % (a więc 0,014) dla kategorii A i B,
  • 2,7 % (0,027) dla kategorii C.
 2. Jeżeli zezwolenie jest ważne przez cały rok – podziel obliczoną opłatę przez 3 – wynik to wysokość rat.
 3. Jeżeli zezwolenie zaczyna się / traci ważność w danym roku kalendarzowym opłatę roczną należy pomnożyć przez ilość dni w danym roku kiedy zezwolenie jest ważne, a następnie podzielić przez liczbę dni w roku (365 lub  366 w roku przestępnym)
 
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLNIA JEDNORAZOWEGO:
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe, a więc:
 • 43,75 zł – napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 • 43,75 zł – napoje o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (w wyjątkiem piwa),
 • 175 zł – napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu.
 
 
OPŁATY za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:
naliczana od wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych:
 • 1,4% - napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 • 1,4% - napoje o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (w wyjątkiem piwa),
 • 2,7% - napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu.
 
 
OPŁATY SKARBOWE:
 1. opłata za udzielone pełnomocnictwo – 17 zł – opłata dotyczy jednego pełnomocnictwa – za każde dołączone pełnomocnictwo opłatę należy wnieść odrębnie (zwolnione z opłaty skarbowej są m. in. pełnomocnictwa poświadczone notarialnie lub udzielone małżonkowi wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu);
 2. zmiana danych w zezwoleniu – 10 zł za każde zezwolenie;
 3. duplikat zezwolenia – 24 zł;
 4. 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
 
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
nr konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
 
W A Ż N E:
 1. Obliczenie opłaty ma charakter czysto rachunkowy, jest czynnością materialno-techniczną i powinno być dokonywane przez osobę zobowiązaną do jej uregulowania, tj. przedsiębiorcę. Organ udzielający zezwolenia, na podstawie posiadanych dokumentów (zezwolenia oraz oświadczenia o wysokości sprzedaży) sprawdza jedynie poprawność i terminowość wniesionych opłat.
 2. Podane terminy złożenia oświadczenia i dokonania wpłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły przez kalendarzowe daty ich upływu – wykonanie wskazanych czynności musi nastąpić do danego dnia i nie ma możliwości ich przesunięcia. Nie ma również możliwości wydłużenia ich w związku z sytuacją „przypadania” końca terminu w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święta)
 3. W przypadku cofnięcia lub wygaszenia zezwolenia – opłatę pobiera się do dnia ważności zezwolenia
 4. Składane oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych podlegają weryfikacji pod kątem prawdziwości wpisanych w nich danych. Należy zwrócić uwagę na konieczność dokładnego podawania w nich kwoty obrotów (bez dokonywania zaokrągleń). Od 2016 roku przewiduje się wprowadzenie kontroli oświadczeń.
 5. Brak dobrowolnych wpłat ze strony przedsiębiorcy w odpowiedniej wysokości pociągnie za sobą egzekucję administracyjną. Po wyczerpaniu działań polubownych wzywających do dokonania opłaty za faktyczny okres korzystania z zezwolenia przedsiębiorca otrzyma upomnienie i sprawa zostanie przekazana do Biura Egzekucji Administracyjnej tut. Urzędu celem zakończenia egzekucji nie uiszczonych dobrowolnie należności z tytułu korzystania z zezwolenia.
 
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
 1. posiadanie zezwolenia,
 2. wniesienie opłaty,
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy dotyczące liczby i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
 
 
COFNIĘCIE ZEZWOLENIA:
 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  1. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  2. sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych lub ośrodkach wypoczynkowych;
 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego
 4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 7. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
 
 
WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:
 1. likwidacji punktu sprzedaży,
 2. upływu terminu ważności zezwolenia,
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 5. niedopełnienia w terminach obowiązku: złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty.
 
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/w przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Na jego wniosek również może zostać wydane zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Dusińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-08 14:41:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-08 14:49:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-10 14:17:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony