ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia: a) wywozu pojazdu za granicę, b) przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

Wydział: KOMUNIKACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:45

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-723, I piętro hala obsługi rejestracji pojazdów lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków).

Telefon kontaktowy

95 7355 723; 95 7355 724

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

 1. Decyzja administracyjna.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu – pobierz druk
 2. Dowód własności pojazdu – więcej informacji
 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana – wzór – w przypadku utraty karty pojazdu – więcej informacji
 4. Dotychczasowy dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany – wzory dowodów rejestracyjnych
 5. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu jeżeli nowy pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.
 6. Dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy – więcej informacji
 7. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy – więcej informacji
 8. Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie – oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację – pobierz druk
 9. Dokumenty firmy, w przypadku nabycia pojazdu na firmę.
 10. Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Rejestracja czasowa na wniosek w celu wywozu pojazdu z kraju.
 1. Samochód osobowy, ciężarowy, specjalny, ciągnik samochodowy, autobus, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: inny) – opłata komunikacyjna: 111,00zł; opłata ewidencyjna: 1,00zł – pobierz druk opłaty
 2. Przyczepa, naczepa – opłata komunikacyjna: 64,75zł; opłata ewidencyjna: 1,00zł – pobierz druk opłaty
 3. Motorower – opłata komunikacyjna: 54,75zł; opłata ewidencyjna: 1,00zł – pobierz druk opłaty
Rejestracja czasowa na wniosek w pozostałych przypadkach.
 1. Samochód osobowy, ciężarowy, specjalny, ciągnik samochodowy, autobus, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: inny) – opłata komunikacyjna: 61,00zł; opłata ewidencyjna: 1,00zł – pobierz druk opłaty
 2. Przyczepa, naczepa – opłata komunikacyjna: 39,75zł; opłata ewidencyjna: 1,00zł – pobierz druk opłaty
 3. Motocykl, ciągnik rolniczy, motorower, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki) – opłata komunikacyjna: 36,75zł; opłata ewidencyjna: 1,00zł – pobierz druk opłaty
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną – więcej informacji
Opłata za pełnomocnictwo: 17,00zł – pobierz druk opłaty

Uwagi

 1. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o którym mowa w pkt 7 w rubryce „WYMAGANE DOKUMENTY”, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.
 2. Jeżeli pojazd został odprawiony celnie w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska dokumentem wymaganym do rejestracji jest również dokument, o którym mowa w pkt 7 w rubryce WYMAGANE DOKUMENTY.
 3. W przypadku rejestracji pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga się dokumentu wymienionego w pkt 5 w rubryce „WYMAGANE DOKUMENTY”.
 4. W przypadku rejestracji pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nie wymaga się dokumentów wymienionych w pkt 3 i 4 w rubryce „WYMAGANE DOKUMENTY”.
 5. W przypadku rejestracji pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - nie wymaga się dokumentu wymienionego w pkt 4 w rubryce „WYMAGANE DOKUMENTY”.
 6. W przypadku rejestracji pojazdu wycofanego czasowo z ruchu zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 7. W przypadku powtórnej rejestracji pojazdu wyrejestrowanego mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji nie wymaga się dokumentu wymienionego w pkt 4 w rubryce „WYMAGANE DOKUMENTY”;
 8.  W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
 9. Do rejestracji pojazdu w celu jego wywozu za granicę pojazd powinien posiadać ważne badania techniczne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Konrad Konik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Kmita
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 11:48:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Fogler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-30 11:14:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4059 raz(y)