ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydawanie uprawnień do kierowania po raz pierwszy lub po rozszerzeniu uprawnień.

Wydział: KOMUNIKACJA - UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:34

Termin załatwienia

Do 2 dni roboczych – odbiór PKK. Do 14 dni – odbiór prawa jazdy po egzaminie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-725, I piętro - hala obsługi uprawnień do kierowania lub
 2. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3 – 4, 66–400 Gorzów Wlkp. (tylko składanie wniosków).

Telefon kontaktowy

tel. 95 7355 725; fax: 95 7355 722

Adres e-mail

wkm@um.gorzow.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, 66–400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 ustawy – pobierz druk
 2. Załączniki do wniosku:
 1. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 3. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (dot. kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D+E),
 4. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dot. kat. AM, A1, B1, B, T),
 5. kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada,
 6. dokument tożsamości.

Czas realizacji

Do 2 dni roboczych  – odbiór PKK
Do 14 dni – odbiór prawa jazdy po egzaminie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Opłaty

 1. Za wydanie prawa jazdy –opłata komunikacyjna: 100,00zł; opłata ewidencyjna:0,50zł –  pobierz druk opłaty
 2. Za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem – opłata komunikacyjna: 30,00zł; opłata ewidencyjna: 0,50zł – pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Osoby rozpoczynające szkolenie na prawo jazdy przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się do właściwego wg miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji w celu wygenerowania numeru Profilu Kandydata na Kierowcę.
 2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na wydruk prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 3. Osoby, które w dniu wejścia Ustawy o kierujących pojazdami tj. 19.01.2013 roku były w trakcie szkolenia lub ukończyły szkolenie przed tą datą otrzymują z Ośrodka Szkolenia Kierowców zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w formie papierowej. W tym przypadku wszystkie dokumenty składane są w Wydziale Komunikacji właściwym wg miejsca zamieszkania w celu wygenerowania numeru Profilu Kandydata na Kierowcę.
 4. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
  1. 14 lat – dla pojazdów określonych w prawa jazdy kategorii AM;
  2. 16 lat – dla pojazdów określonych w prawa jazdy kategorii A1,B1, i T;
  3. 18 lat – dla pojazdów określonych w prawa jazdy kategorii A2,B,B+E,C1,C1+E;
  4. 20 lat – dla pojazdów określonych w prawa jazdy kategorii A, jeżeli osoba  co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
  5. 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 KW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
  6. 21 lat – dla pojazdów określonych w prawa jazdy kategorii C,C+E,D1 i D1+E,z zastrzeżeniem  ust. 2 pkt 1, ust.3 pkt 2 oraz art.9 ustawy o kierujących;
  7. 24 lat – dla pojazdów określonych w prawa jazdy kategorii :
   1. A – jeżeli osoba nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
   2. D i D+E, zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 oraz art. 9 ustawy o kierujących;
  8. 21 lat – dla tramwaju;
  9. 15 lat – dla pojazdu zaprzęgowego;
  10. 10 lat – dla roweru;
  11. 17 lat – dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;
 5. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7 a ustawy o transporcie drogowym  minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:
  1. C i C+E wynosi 18 lat;
  2. D i D+E wynosi 21 lat.
 6. Warunkiem otrzymania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.
Odbioru dokumentu strona dokonuje na podstawie dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu.
 
Ważna informacja:
 
Warunkiem zwolnienia z obowiązku posiadania przy sobie krajowego (polskiego) prawa jazdy w czasie kierowania pojazdem jest odbiór jego fizycznej formy (blankietu) w urzędzie. Uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu państwowego nie uprawnia do kierowania pojazdem.
 
Dopiero z dniem faktycznego wydania (jego odbioru przez osobę) prawa jazdy przesyłana jest informacja do Centralnej Ewidencji Kierowców o posiadaniu prawa jazdy.
 
Elektroniczne prawo jazdy (mPrawo Jazdy) nie zastępuje jego tradycyjnej postaci. Aby korzystać z cyfrowej formy, konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu prawa jazdy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Ufir
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Kmita
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-02 15:52:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-03 12:31:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Fogler
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-09 10:25:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16096 raz(y)