ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 21/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 21/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

Data udostępnienia: 2020-03-11

Ogłoszono dnia: 2020-03-11

Termin składania dokumentów: 2020-03-23 15:30:00

Nr ogłoszenia: 21/2020

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.21.2020.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
•    posiadanie obywatelstwa polskiego;
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
•    nieposzlakowana opinia;
•    wykształcenie średnie ogólnobudowlane lub drogowe lub wyższe (wyższe preferowane o kierunku: budownictwo ogólne, drogowe, inżynieria środowiska, ochrona środowiska);
•    znajomość przepisów następujących ustaw:
- Prawo budowlane,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- Kodeks cywilny,
•    znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,
•    umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
•    umiejętność działania pod presją czasu,
•    wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,
•    dyspozycyjność;
•    obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,
•    umiejętności analityczne,
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
•    umiejętność redagowania pism urzędowych i umów cywilnoprawnych;
•    zdolności analityczne.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
1)    prowadzenie spraw w zakresie remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej:
•    fontann miejskich
•    szaletów miejskich,
•    pomników i miejsc pamięci,
•    elementów małej architektury, m.in. schody terenowe, mury oporowe, ławki, place zabaw,
•    nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych na terenie parków i skwerów;
2)    planowanie nowych urządzeń na istniejących placach zabaw oraz nowych placów zabaw;
3)    prowadzenie spraw w zakresie zbiornika przeciwpożarowego w ul. Skłodowskiej-Curie;
4)    prowadzenie spraw w zakresie separatorów na sieci kanalizacji deszczowej;
5)    prowadzenie spraw w zakresie przepompowni melioracyjnej dzielnicy Zawarcie;
6)    prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych będących własnością Miasta;
7)    planowanie i organizowanie prac utrzymaniowych, remontowych i inwestycyjnych;
8)    kontrola zleconych prac utrzymaniowych, remontowych i inwestycyjnych;
9)    przygotowywanie zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, materiałów przetargowych w zakresie prowadzonych spraw;
10)    wykonywanie czynności związanych ze zlecaniem, zawieraniem umów, nadzorowaniem   i dokonywaniem odbioru robót.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, II piętro. W budynku jest winda osobowa. Praca wymaga przemieszczania się w terenie obejmującym obszar miasta Gorzowa Wlkp. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawarta zostanie na czas określony 6 miesięcy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
•    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
•    dokumenty potwierdzające wykształcenie: kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso i oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
•    ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
•    ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1262)”.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej ”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 23 marca 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
I

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-03-23 15:30:00
b. Sposób:
Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, II piętro. W budynku jest winda osobowa. Praca wymaga przemieszczania się w terenie obejmującym obszar miasta Gorzowa Wlkp. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawarta zostanie na czas określony 6 miesięcy.
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
1)    prowadzenie spraw w zakresie remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej:
•    fontann miejskich
•    szaletów miejskich,
•    pomników i miejsc pamięci,
•    elementów małej architektury, m.in. schody terenowe, mury oporowe, ławki, place zabaw,
•    nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych na terenie parków i skwerów;
2)    planowanie nowych urządzeń na istniejących placach zabaw oraz nowych placów zabaw;
3)    prowadzenie spraw w zakresie zbiornika przeciwpożarowego w ul. Skłodowskiej-Curie;
4)    prowadzenie spraw w zakresie separatorów na sieci kanalizacji deszczowej;
5)    prowadzenie spraw w zakresie przepompowni melioracyjnej dzielnicy Zawarcie;
6)    prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych będących własnością Miasta;
7)    planowanie i organizowanie prac utrzymaniowych, remontowych i inwestycyjnych;
8)    kontrola zleconych prac utrzymaniowych, remontowych i inwestycyjnych;
9)    przygotowywanie zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, materiałów przetargowych w zakresie prowadzonych spraw;
10)    wykonywanie czynności związanych ze zlecaniem, zawieraniem umów, nadzorowaniem   i dokonywaniem odbioru robót.
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
•    posiadanie obywatelstwa polskiego;
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
•    nieposzlakowana opinia;
•    wykształcenie średnie ogólnobudowlane lub drogowe lub wyższe (wyższe preferowane o kierunku: budownictwo ogólne, drogowe, inżynieria środowiska, ochrona środowiska);
•    znajomość przepisów następujących ustaw:
- Prawo budowlane,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- Kodeks cywilny,
•    znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,
•    umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
•    umiejętność działania pod presją czasu,
•    wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,
•    dyspozycyjność;
•    obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,
•    umiejętności analityczne,
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
•    umiejętność redagowania pism urzędowych i umów cywilnoprawnych;
•    zdolności analityczne.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
•    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
•    dokumenty potwierdzające wykształcenie: kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso i oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
•    ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
•    ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1262)”.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej ”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 23 marca 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2.    W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
1)    listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
2)    telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
3)    za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko ds. remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej.  
5.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 
 
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej ”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 23 marca 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2.    W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
1)    listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
2)    telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
3)    za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko ds. remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej.  
5.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-11 15:14:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-11 16:03:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-04 16:13:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony