ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 46/2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 46/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.

Miejsce pracy: Miejskie Centrum Kultury ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: dyrektor jednostki

Data udostępnienia: 2016-06-03

Ogłoszono dnia: 2016-06-03 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2016-07-11 15:15:00

Nr ogłoszenia: 46/2016

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.46.2016.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność  za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
• niekaralność  w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Przeciwko kandydatowi nie może aktualnie toczyć się postępowanie prowadzone przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
• wykształcenie wyższe; 
• minimum 5-letni staż pracy ;
• udokumentowany min. 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych związanych z działalnością kulturalną;
• przedstawienie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Miejskiego Centrum Kultury na okres pięciu lat;
• znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury
i finansów publicznych;
• znajomość problematyki rewitalizacji społecznej;
wiedza z zakresu marketingu w działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury;
• wiedza z zakresu ekonomii i mechanizmów rynkowych;
• znajomość zagadnień i umiejętności w zakresie pozyskiwania i korzystania z zewnętrznych środków finansowych;
• znajomość zagadnień dotyczących zarządzania majątkiem i zasobami ludzkimi;
• doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury;
• wiedza z zakresu edukacji kulturowej i wydarzeń artystycznych;
• nieposzlakowana opinia;
• łatwość komunikowania się i przekazywania informacji;
• kreatywność, zaangażowanie;
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
• umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem pracowników;
 
b. Wymagania dodatkowe:

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem;
• doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym unijnych na realizację projektów;
• doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych;
• znajomość przynajmniej jednego języka obcego.
• znajomość specyfiki i problemów Miasta w zakresie kultury;
• umiejętność negocjacji i mediacji;
• znajomość przepisów:
- prawa pracy,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o samorządzie gminnym.
 
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
• zarządzanie instytucją kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz;
• podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Kultury;
• koordynowanie zadań realizowanych przez instytucję kultury;
• wydawanie zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych, wprowadzenie regulaminów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;
• wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w instytucji kultury;
• składanie oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
Termin nawiązania stosunku pracy:   nie wcześniej niż 01 września 2016 roku
Zgodnie z ustawą  z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z 2012 poz. 406 ze zm.)   
Organizator powołuje  Dyrektora instytucji kultury na okres od 3 do 7 lat.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni ;
• kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp., ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyfikę Miasta    i bieżące warunki finansowe placówki (w zamkniętej i opisanej kopercie), która zostanie przedstawiona przez kandydata w formie ustnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
• oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
• oświadczenie, że po zakończeniu procesu wyłoniony kandydat na stanowisko Dyrektora wyraża zgodę na upublicznienie koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Miejskiego Centrum Kultury;
• adres do korespondencji elektronicznej;
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
Autorska koncepcja programowo-organizacyjna powinna uwzględniać:
• możliwości finansowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych;
• wizję działalności i rozwoju instytucji;
• program edukacyjno-kulturalny
• program animacyjny;
. program artystyczny;
• program współpracy instytucji z innymi podmiotami oraz twórcami na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
Koncepcja powinna zostać dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej
w formacie DOC, RTF lub PDF.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)  
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-07-11 15:15:00
b. Sposób:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko Dyrektora MCK”
należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 11 lipca 2016  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po  określonym wyżej terminie 
n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
 
c. Miejsce:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko Dyrektora MCK”
należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 11 lipca 2016  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)
 

VII. Informacje dodatkowe:


Przewidywany termin rozpatrzenia ofert  i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych:
w dniach od 12 do 20 lipca 2016 roku
Informacje dotyczące przedmiotowej instytucji oraz warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury dostępne są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w budynku  Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3 – 4 (parter)  oraz  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).  niezwłocznie  po zatwierdzeniu kandydatury.
Informacje merytoryczne o ogłoszonym konkursie można uzyskać:
1) Ewa Hornik – dyrektor Wydziału Kultury i Sportu (tel. 95 7355 839),
2) Ina Czaińska – Kierownik Referatu  w Wydziale Kultury i sportu (tel. 95 7355 746)

Informacje formalne o ogłoszonym konkursie można uzyskać:
1) Lidia Matys – Zastępca Dyrektora  Wydziału Organizacyjnego (tel. 95 7355 549),
2) Ina Czaińska – Kierownik Referatu w Wydziale Kultury i Sportu (tel. 95 7355 746)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Matys
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Dusińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-03 07:53:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-03 08:00:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-18 14:20:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony