ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 71/2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 71/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko Główny Specjalista - projektant urbanista

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wymiar etatu: pełny wmiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury

Data udostępnienia: 2016-07-22

Ogłoszono dnia: 2016-07-22 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2016-08-01 15:15:00

Nr ogłoszenia: 71/2016

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.71.2016.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie wyższe, o kierunku architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna;
• udokumentowany co najmniej 8-letni staż pracy, w realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
• udokumentowany co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
• udokumentowany co najmniej 1-roczny staż pracy w administracji publicznej  na stanowiskach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym;
• udokumentowane, co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu projektem lub prowadzenie własnej działalności bądź też kierowanie biurem projektów/jednostką projektową;
• udokumentowanie realizacji opracowań w szczególności w odniesieniu do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarach miast;
• bardzo dobra znajomość aktów prawnych :
 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także innych przepisów prawa mających zastosowanie w planowaniu przestrzennym w tym dotyczących procesu inwestycyjnego wraz z orzecznictwem;
• umiejętności kierowania i zarządzania projektem;
• umiejętności organizacji pracy i kierowania zespołem;
• umiejętność kierowania i zarządzania projektem,
• obsługa komputerowych systemów informatycznych w MS Office (Word, Exel, Acces), w tym umiejętność posługiwania się programami do sporządzania rysunków opracowań planistycznych,
• znajomość problematyki lokalnej,
• znajomość zagadnień polityki rozwoju miast.
• łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
• kreatywność, zaangażowanie,
•  obowiązkowość, rzetelność, systematyczność;
• asertywność,
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
• umiejętność pracy w zespole.
• umiejętność myślenia analitycznego i przestrzennego,
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• znajomość zagadnień rewitalizacji,
• znajomość zagadnień związanych z organizacją konkursów urbanistycznych i architektonicznych,
• umiejętność posługiwania się programami GIS
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
1) sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przy udziale pracowników pracowni;
2) sporządzanie bardziej złożonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany;
3) sprawowanie kontroli nad zgodnością miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium oraz nad jakością ustaleń planów i opracowań towarzyszących, sporządzanych przez pracowników pracowni, w tym prognoz skutków finansowych wynikających z ustaleń planów miejscowych;
4) sporządzanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych;
5) sporządzanie analiz, studiów, koncepcji i prezentacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
6) uczestniczenie w rozpatrywaniu wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium;
7) uczestniczenie w przygotowywaniu wniosków i wydawaniu opinii do planu województwa i planu zagospodarowania przestrzennego MOF;
8) współpraca z Architektem Miasta przy sporządzaniu opracowań urbanistycznych, makiet i modeli 3D na potrzeby tych opracowań;
9) uczestniczenie w opiniowaniu opracowań  związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, sporządzanych przez inne organy, w tym w sporządzaniu wniosków i opinii do projektów planów i studiów gmin sąsiednich;
10) uczestniczenie w opiniowaniu opracowań i propozycji rozwiązań przestrzennych związanych z zagospodarowaniem terenów w granicach miasta oraz wniosków w sprawie toczących się postępowań administracyjnych;
11) sporządzanie wykładni miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
12) uczestniczenie w pracach Miejskiej  Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w konsultacjach społecznych, w tym w dyskusji publicznej nad ustaleniami planu.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, parter i I piętro. W budynku jest winda osobowa. Praca wymaga przemieszczania się w terenie (obszar miasta Gorzowa Wlkp.)
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-08-01 15:15:00
b. Sposób:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko projektanta - urbanisty”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 01 sierpnia 2016 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko projektanta - urbanisty”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 01 sierpnia 2016 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Matys
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Dusińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-22 15:35:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-22 15:35:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-29 10:38:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4632 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony