ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 84/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 84/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. przewozów

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

Data udostępnienia: 2019-11-20

Ogłoszono dnia: 2019-11-20

Termin składania dokumentów: 2019-12-05 15:30:00

Nr ogłoszenia: 84/2019

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.84.2019.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie średnie techniczne lub wyższe (wyższe preferowane: transport, ekonomika transportu, zarządzanie transportem);
• znajomość przepisów następujących ustaw:
- ustawa o publicznym transporcie zbiorowym,
- ustawa Prawo przewozowe,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- Kodeks cywilny,
- Prawo zamówień publicznych
- ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
• znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,
• umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
• umiejętność działania pod presją czasu,
• wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,
• dyspozycyjność;
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,
• umiejętności analityczne,
• umiejętności czytania rysunków technicznych.
 
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• umiejętność redagowania pism urzędowych i umów cywilnoprawnych;
• doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych na podstawie Prawo zamówień publicznych;
• znajomość układu sieci komunikacji miejskiej oraz topografii miasta;
• znajomość tematyki wprowadzania zmian w organizacji ruchu;
• zdolności analityczne.
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem rozwoju publicznego transportu zbiorowego;
2) prowadzenie analizy konkurencyjności usług przewozowych;
3) okresowa ocena i aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;
4) opracowywanie projektów porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
5) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w planie transportowym;
6) rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian w planie transportowym, przebiegu linii komunikacyjnych lub rozkładach jazdy;
7) tworzenie planów strategicznych dla komunikacji miejskiej na podstawie badań marketingowych;
8) opracowywanie informacji niezbędnej do tworzenia rozkładów jazdy;
9) weryfikacja wniosków i dokumentów operatora – przewoźnika stanowiących podstawę obliczania rekompensaty dla przewozów publicznie użytecznych.
10) opracowywanie projektów umów z podmiotami świadczącymi usługi komunikacji miejskiej;
11) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności  ruchowej;
12) podejmowanie działań dla zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;
13) określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej;
14) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego  zlokalizowanych na liniach komunikacji miejskiej;
15) określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
16) prowadzenie ewidencji operatorów i przewoźników, którym udostępniono przystanki,
17) określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnianych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowaniu o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów;
18) przygotowanie i przeprowadzanie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
19) przygotowywanie projektów opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa
w ustawie Prawo przewozowe, za usługę świadczoną przez operatora - przewoźnika
w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
20) opiniowanie projektów taryf przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym;
21) ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
22) organizowanie komunikacji okolicznościowej;
23) określanie i badanie standardów usług przewozowych;
24) wykonywanie zadań związanych z publikacją ogłaszania przetargów w biuletynach informacji krajowej i europejskiej.
 
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, II piętro. W budynku jest winda osobowa. Praca wymaga przemieszczania się w terenie obejmującym obszar miasta Gorzowa Wlkp. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawarta zostanie na czas określony 6 miesięcy.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• dokumenty potwierdzające wykształcenie: kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso i oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1262)”.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw  przewozów ”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 05 grudnia 2019 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-05 15:30:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw  przewozów ”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 05 grudnia 2019 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw  przewozów ”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 05 grudnia 2019 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
1) listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
2) telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko ds. przewozów. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-20 17:51:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-20 17:54:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08 16:55:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony