ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Wydziału Administracyjnego

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Administracyjny

Data udostępnienia: 2020-01-08

Ogłoszono dnia: 2020-01-08 przez

Termin składania dokumentów: 2020-01-20 15:30:00

Nr ogłoszenia: 3/2020

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.3.2020.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe;
• co najmniej pięcioletni staż pracy;
• znajomość aktów prawnych regulujących zadania realizowane przez wydział, w tym
znajomość przepisów następujących ustaw:
o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym,
o finansach publicznych,
Prawo zamówień publicznych
Kodeks postępowania administracyjnego;
• znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
• umiejętność właściwej organizacji pracy wydziału oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
• wysokie kompetencje organizacyjne
• bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej;
• umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
• umiejętność działania pod presją czasu;
• wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;
• dyspozycyjność;
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• analityczne podejście do problemów oraz umiejętność formułowania rozstrzygnięć decyzyjnych;
• doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem pracowników.
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  Dyrektora Wydziału Administracyjnego należy w szczególności: 
•  zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wydziału wynikających z  regulaminu organizacyjnego;
• programowanie działalności wydziału;
• opracowywanie projektów uchwał rady miasta w zakresie działalności wydziału oraz ich realizacja;
• opracowywanie projektów zarządzeń prezydenta  oraz realizacja wydanych zarządzeń;
• przygotowywanie materiałów merytorycznych i sprawozdawczo-informacyjnych dla prezydenta, jego zastępców, sekretarza i skarbnika;
• udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków;
• sporządzanie na potrzeby prezydenta projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji rady;
• współdziałanie z innymi wydziałami i biurami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień;
• uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji rady zgodnie z dyspozycją prezydenta oraz jego zastępców, sekretarza, skarbnika;
•  współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi;
• nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w urzędzie oraz tajemnicy służbowej;
• współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie aktualizacji obowiązujących procedur załatwianych spraw;
• dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów;
• wnioskowanie do prezydenta w sprawie ustalenia i zmian regulaminu wewnętrznego wydziału;
• realizowanie budżetu miasta w części dotyczącej wydziału, dokonywanie bieżącej
i okresowej analizy realizacji budżetu w zakresie dotyczącym wydziału oraz analiza ekonomiczno-finansowa planowanych i dokonywanych przedsięwzięć gospodarczych
w powiązaniu z budżetem;
• współpraca z powołanymi przez prezydenta zespołami opiniująco-doradczymi i pełnomocnikami;
• prowadzenie indywidualnych szkoleń podległych pracowników na stanowiskach pracy;
• realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej zgodnie z wytycznymi prezydenta;
• zapewnienie funkcjonowania w wydziale  skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
• przygotowanie i dostosowanie procedur funkcjonalnych wydziału do standardów Unii Europejskiej;
• nadzór nad wdrażaniem właściwych dla wydziału projektów informatycznych;
• zapewnienie przestrzegania przepisów BHP;
• nadzór nad prowadzeniem Wydziałowego Rejestru Skarg i Wniosków oraz innych rejestrów wymaganych obowiązującymi przepisami;
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, II piętro. W budynku jest winda osobowa. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy.
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
 
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Administracyjnego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 20 stycznia 2020 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-01-20 15:30:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Administracyjnego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 20 stycznia 2020 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Administracyjnego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 20 stycznia 2020 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
 
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.        z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko       Dyrektora Wydziału Administracyjnego.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-08 16:46:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-08 17:04:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-27 17:31:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1583 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony