ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 9/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Rzecznik Prasowy

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Promocji i Informacji

Data udostępnienia: 2020-02-04

Ogłoszono dnia: 2020-02-04 przez

Termin składania dokumentów: 2020-02-17 16:30:00

Nr ogłoszenia: 9/2020

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.9.2020.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie wyższe (preferowane humanistyczne o kierunkach filologia polska, dziennikarstwo, pedagogika lub pokrewne),
• minimum 5-letni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie  w pracy na podobnym stanowisku;
•  doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołami ludzkimi;
• doświadczenie zawodowe we współpracy z mediami;
• doświadczenie zawodowe w zakresie komunikacji kryzysowej;
• doskonałe posługiwanie się polszczyzną w mowie i piśmie;
• swoboda w wystąpieniach publicznych – wystąpienia publiczne przed kamerą, umiejętność prowadzenia prezentacji i konferencji prasowych;
• doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych;
• umiejętność tworzenia i realizacji krótko – i długoterminowych planów współpracy z mediami;
• znajomość przepisów:  Prawa prasowego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym;
• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
• wysoka kultura osobista;
• doskonała znajomość rynku medialnego w Polsce;
• doskonała znajomość narzędzi PR i umiejętność wykorzystywania ich w praktyce;
• bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami;
• umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie;
• otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• wykształcenie z zakresu organizacji i zarządzania instytucjami administracji publicznej;
• doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowaniu administracji samorządowej;
• wiedza na temat życia społecznego miasta i regionu;
• samodzielność w zakresie zadań wynikających z opisu stanowiska pracy.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przede wszystkim:
• prowadzenie monitoringu mediów (analiza codziennej prasówki);
• tworzenie serwisu prasowego urzędu;
• opracowywanie informacji prasowych w oparciu o współpracę z wydziałami urzędu miasta;
• współpraca i koordynacja przepływu informacji pomiędzy urzędem a dziennikarzami;
• przygotowywanie konferencji prasowych;
• prowadzenie monitoringu publikacji medialnych oraz przygotowywanie sprostowań
i odpowiedzi;
• opracowywanie we współpracy z wydziałami materiałów prasowych dla Prezydenta Miasta oraz jego zastępców pod względem przygotowania m.in. na potrzeby konferencji prasowych oraz innych spotkań;
• prowadzenie działań informacyjnych poprzez stronę internetową urzędu w zakresie informacji związanych z działalnością urzędu;
• współpraca z redaktorem naczelnym Gorzowskich Wiadomości Samorządowych w zakresie umieszczania informacji na stronie czasopisma;
• udział w sesjach Rady Miasta oraz spotkaniach z udziałem Prezydenta na jego polecenie;
• zbieranie i opracowywanie informacji źródłowych dla potrzeb procesu komunikacji społecznej;
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 5, I i II  piętro. W budynku  brak jest windy osobowej.
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego z następującymi dokumentami
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia , kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni; 
• kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
List motywacyjny powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-17 16:30:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Rzecznika Prasowego”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 17 lutego 2020 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po  określonym wyżej terminie
n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
 
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Rzecznika Prasowego”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 17 lutego 2020 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po  określonym wyżej terminie
n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w budynku  Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3 – 4 (parter)  oraz  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  (www. bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).  
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.        z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko Rzecznika Prasowego. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do cofnięcia zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-04 10:25:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-04 11:50:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-28 16:10:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony