ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 55/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 55/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska

Miejsce pracy: Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska ul. Dziewięciu Mus 9, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: dyrektor jednostki

Data udostępnienia: 2020-09-15

Ogłoszono dnia: 2020-09-15 przez

Termin składania dokumentów: 2020-12-15 16:30:00

Nr ogłoszenia: 55/2020

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.45.2020.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kwalifikacje  wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora:
1. wykształcenie wyższe;
2. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż pracy na stanowiskach  kierowniczych lub samodzielnych w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych z działalnością kulturalną;
3. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe;
5. niekaralność w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1440 ze zm.).Przeciwko kandydatowi nie może toczyć się postępowanie prowadzone przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
6. stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.
b. Wymagania dodatkowe:
 
Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora:
1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, finansów publicznych, prawa pracy,
2. znajomość ustaw: o prawie autorskim, o ochronie danych osobowych, o samorządzie gminnym;   
3. znajomość zasad funkcjonowania artystycznej instytucji kultury;
4. znajomość zagadnień i umiejętności w zakresie pozyskiwania i korzystania  z zewnętrznych środków finansowych;
5. znajomość problematyki Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie kultury;
6. znajomość strategii odnoszących się do obszaru kultury;
7. znajomość przynajmniej jednego języka  obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
8. znajomość zagadnień z zakresu marketingu w działalności kulturalnej;
9. znajomość zagadnień z zakresu ekonomii i mechanizmów rynkowych;
10. ogólna wiedza z zakresu światowych trendów i wydarzeń artystyczno-muzycznych;
11.umiejętność negocjacji i mediacji;
12. umiejętność tworzenia zespołu i kierowania jego pracą.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora:
1. zarządzanie Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonią Gorzowską i reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
2. odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji: realizację zadań statutowych, działalność administracyjną, zarządzanie mieniem;
3. kierowanie instytucją jako zakładem pracy, wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w instytucji;
4. gospodarka finansowa i odpowiedzialność za mienie instytucji;
5. określanie planów bieżącej działalności oraz  rozwoju instytucji, w tym realizowanie postanowień umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji oraz programu jej działania, która zostanie zawarta z dyrektorem;
6. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność instytucji
7. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:


Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury:
Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski  
Objęcie stanowiska dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej- Filharmonii Gorzowskiej, na okres trzech sezonów artystycznych planowane jest  od 1 września 2021 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow.6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
1. Oferty, składane przez osoby przystępujące do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1) list motywacyjny oraz życiorys (CV);
2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska na trzy sezony artystyczne,
o max. objętości 15 stron formatu A4, czcionka Arial 11, uwzględniający bieżące warunki finansowe instytucji i zawierający między innymi:
-  określenie wizji działalności, celów strategicznych i kierunków rozwoju instytucji,
- koncepcję programowo-artystyczną, zarys planów repertuarowych, działania edukacyjne,    upowszechnieniowe oraz promocyjne,
- zakres współpracy z artystami, podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji zadań statutowych,
            3) kopię dokumentu potwierdzającą tożsamość,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje ( dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia);
5) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie
(świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
6) oświadczenie o znajomości języka obcego;
7) oświadczenia:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych,
b) o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
c) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
d) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe,
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 7 lit a-e powinny być złożone wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia
8) dane kontaktowe w tym adres do korespondencji elektronicznej lub numer telefonu.
2. Oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata i opatrzone  datą.
3.Kopie dokumentów powinny być przez kandydata potwierdzone za zgodność za oryginałem na każdej stronie dokumentu, wraz z datą.
4.Oferta osoby przystępującej do konkursu może zawierać dodatkowo: kopie posiadanych opinii lub referencji, dodatkowych certyfikatów, posiadanych tytułów stopni naukowych.
 
 
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-12-15 16:30:00
b. Sposób:
 
 Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę wraz wymaganymi dokumentami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora CEA- Filharmonia Gorzowska – Nie otwierać” na adres : Wydział Organizacyjny  Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub złożyć w Kancelarii Ogólnej  Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wielkopolskim. Na kopercie należy podać : imię i nazwisko kandydata wraz z danymi kontaktowymi (adres poczty elektronicznej lub nr telefonu)
Oferty muszą wpłynąć na podany adres  do dnia 15 grudnia 2020 r. do godziny 16.30 .
O zachowaniu wskazanego terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Oferty, które wpłyną na podany adres po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
I
c. Miejsce:
 
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę wraz wymaganymi dokumentami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora CEA- Filharmonia Gorzowska – Nie otwierać” na adres : Wydział Organizacyjny  Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub złożyć w Kancelarii Ogólnej  Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wielkopolskim. Na kopercie należy podać : imię i nazwisko kandydata wraz z danymi kontaktowymi (adres poczty elektronicznej lub nr telefonu)
Oferty muszą wpłynąć na podany adres  do dnia 15 grudnia 2020 r. do godziny 16.30 .
O zachowaniu wskazanego terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Oferty, które wpłyną na podany adres po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Sposób udostępnienia informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej oraz
o działalności instytucji:
Informacje o funkcjonowaniu instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt. 6 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz w § 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2019 r. poz.724)  udostępniane będą przez pracowników Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.:
1) Ina Czaińska  (tel.95 7355746, e-mail: ina.czainska@um.gorzow.pl)
2) Małgorzata Porębska (tel. 95 7355882,e-mail: malgorzata.porebska@um.gorzow.pl )
3) Irena Wieremska (tel.95 7355759, e-mail: irena.wieremska@um.gorzow.pl )
ul. Okólna 2 , pokój nr 3 i 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski
a informacji formalnych o konkursie udziela : Lidia Matys (tel.95 7355549, e-mail:lidia.matys@um.gorzow.pl), ul. Sikorskiego 3-4, pokój nr 321, 66-400 Gorzów Wielkopolski.   
VII. Miejsce i termin złożenia ofert:
 
Termin rozpatrzenia ofert:
Termin rozpatrzenia ofert złożonych przez kandydatów przewiduje się
do dnia 15 stycznia 2021 r.
 
Pozostałe informacje:
1.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta.
2.O zakwalifikowaniu się do konkursu, miejscu  i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
3.Objęcie stanowiska dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej- Filharmonii Gorzowskiej, na okres trzech sezonów artystycznych planowane jest  od 1 września 2021 r.
4.Oferty, które zostały złożone w terminie nie podlegają zwrotowi.
5.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP organizatora konkursu www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ w zakładce ochrona danych osobowych -ogólna klauzula informacyjna oraz dostępna jest w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.     
          
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-15 14:00:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-15 16:13:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-15 16:13:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony