ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 30/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 30/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. obsługi finansowej i rozliczania unijnych projektów edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego oraz edukacji przedszkolnej

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Edukacji

Data udostępnienia: 2022-05-11

Ogłoszono dnia: 2022-05-11

Termin składania dokumentów: 2022-05-23 15:30:00

Nr ogłoszenia: 30/2022

Id ogłoszenia: WOR.III.2110.30.2022.BKP

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe (pożądane z zakresu finansów i rachunkowości);
• co najmniej 2 letni staż pracy;
• umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji multimedialnych).
 
 
b. Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów prawa oświatowego;
• znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych;
• znajomość zagadnień dotyczących prawnych i ekonomicznych uwarunkowań pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych;
• doświadczenie w dziale finansowym lub controllingu;
• doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych lub realizacji projektów unijnych;
• podstawowa wiedza z zakresu działania Wydziału Edukacji oraz funkcjonowania Urzędu;
• bardzo dobre umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem;
• umiejętność pracy w zespole;
• łatwość komunikowania się i przekazywania informacji;
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Przygotowanie planu finansowego projektów oraz wniosku umożliwiającego wprowadzenie do budżetu miasta środków na realizację projektów.
2) Udział w przygotowaniu dokumentacji, na podstawie której dokonany zostanie wybór firm świadczących usługi na rzecz projektów, zgodnie z zasadami konkurencyjności, transparentności oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.
3) Dekretowanie dokumentów finansowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.
4) Przygotowanie umów cywilno-prawnych, zamówień itp.  
5) Nadzorowanie prawidłowego wystawienia rachunków i faktur w ramach podpisanych umów.
6) Bieżący monitoring wydatków zgodnie z budżetem i obowiązującymi przepisami.
7) Opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
8) Przygotowanie części finansowej wniosku o płatność.
9) Terminowe przygotowywanie dokumentów stanowiących załączniki do finansowego rozliczenia projektów.
10) Zgłaszanie propozycji zmian do wniosku o dofinansowanie projektów.
11) Zaopatrzenie w materiały biurowe niezbędne do realizacji projektów.
12) Prowadzenie bazy danych osób zaangażowanych w realizację projektów oraz firm świadczących usługi na rzecz projektów.
13) Kompletowanie i archiwizacja dokumentacji projektowej.
14) Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby kontroli projektów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Okólnej 2.
Praca o charakterze administracyjno-biurowym.
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę.
Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych na okres do 6 miesięcy.
Zatrudnienie niezwłocznie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

• oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• dokumenty potwierdzające wykształcenie: kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe).
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.

List motywacyjny powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-05-23 15:30:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. obsługi finansowej i rozliczania unijnych projektów edukacyjnych”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres.
c. Miejsce:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 23 maja 2022 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 4.
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko ds. obsługi finansowej i rozliczania unijnych projektów edukacyjnych.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do cofnięcia zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-10 15:54:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jaworska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-10 15:57:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jaworska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-11 11:46:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony