ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 42/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 42/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko Kierownika Referatu Ekonomicznego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Edukacji

Data udostępnienia: 2022-06-24

Ogłoszono dnia: 2022-06-24

Termin składania dokumentów: 2022-07-08 14:30:00

Nr ogłoszenia: 42/2022

Id ogłoszenia: WOR.III.2110.42.2022.BKP

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe (pożądane z zakresu ekonomii, finansów publicznych);
• co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów;
• znajomość przepisów prawa związanych z zadaniami wymaganymi na stanowisku, 
a w szczególności: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych, kodeksu postępowania administracyjnego;
• praktyczna umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny;
• podstawowa wiedza z zakresu działania Wydziału Edukacji oraz funkcjonowania urzędu.
b. Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów prawa oświatowego  i karty nauczyciela;
• znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług;
• znajomość zagadnień dotyczących prawnych i ekonomicznych uwarunkowań pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych;
• umiejętność kierowania zespołem;
• umiejętność organizacji pracy własnej, podległych pracowników oraz ustalania priorytetów;
• łatwość komunikowania się i przekazywania informacji;
• odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, terminowość, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Koordynacja działań związanych z przygotowaniem projektów planów finansowych placówek oświatowych i ich realizacji.
2. Analiza i weryfikacja sprawozdań jednostkowych i zbiorczych z wykonania budżetu oraz sprawozdań finansowych. 
3. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych związanych z realizacją zadań w zakresie oświaty.
4. Koordynacja działań związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych oraz placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.
5. Koordynacja działań związanych z likwidacją placówek oświatowych.
6. Nadzór nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
7. Koordynacja działań związanych z realizacją zadań i rozliczaniem dotacji na zadania oświatowe.
8. Koordynacja działań związanych z prowadzeniem analizy realizacji planów finansowych oświaty i sporządzania zbiorczych informacji finansowych.
9. Koordynacja finansowa działań związanych z opiniowaniem rocznych projektów organizacyjnych placówek oświatowych. 
10. Weryfikacja proponowanych zmian w planie finansowym.
11. Koordynacja działań w zakresie finansowym dotyczących realizowanych programów i projektów.
12. Koordynacja działań związanych z organizacją kursów  i szkoleń  dla dyrektorów i księgowych miejskich placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych.
13. Nadzór nad prowadzeniem działań związanych z przejmowaniem i przekazywaniem nadzorowanych obiektów;
14. Koordynacja w części finansowej działań związanych z przygotowaniem informacji organizacyjno – finansowych.
15. Koordynacja działań w zakresie realizacji i rozliczania zadań remontowych i inwestycyjnych w nadzorowanych jednostkach.
16. Koordynacja działań związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w zakresie szkół 
i placówek oświatowych.
17. Koordynacja działań związanych z organizowaniem i nadzorowaniem realizacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych.
18. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
19. Prowadzenie spraw w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla gorzowskich szkół wyższych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Okólnej 2. Praca o charakterze administracyjno-biurowym. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą               o pracownikach samorządowych na okres do 6 miesięcy. Zatrudnienie niezwłoczne.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

• oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• dokumenty potwierdzające wykształcenie: kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe).
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
List motywacyjny powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-07-08 14:30:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Kierownika Referatu Ekonomicznego”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową.
 
c. Miejsce:
 
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 8 lipca 2022 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 4.
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko Kierownika Referatu Ekonomicznego.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do cofnięcia zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-24 09:31:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jaworska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-24 09:32:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jaworska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18 09:01:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
564 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony