ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 57/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 57/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. informacji i komunikacji wewnętrznej

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2022-08-31

Ogłoszono dnia: 2022-08-31

Termin składania dokumentów: 2022-09-15 15:30:00

Nr ogłoszenia: 57/2022

Id ogłoszenia: WOR.III.2110.58.2022.BKP

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie);
 • znajomość zasad Biuletynu Informacji Publicznej;
 • znajomość ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o petycjach, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym;
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów typu Word i Excel oraz urządzeń biurowych;
 • umiejętność sporządzania dokumentacji biurowej;
 • umiejętność opracowywania materiałów informacyjnych;
 • umiejętność analizy i interpretacji danych oraz przedstawiania wniosków;
 • umiejętność dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;
 • znajomość procedur administracyjnych.
b. Wymagania dodatkowe:
•  doświadczenie w pracy w jednostkach administracji samorządowej, państwowej, zespolonej na stanowiskach o podobnym zakresie zadań;
• sprawność organizacyjna;
• umiejętność zarządzania czasem;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• umiejętność pracy zespołowej;
• wysoka kultura osobista;
• odporność na stres;
• samodzielność;
• zaangażowanie oraz zdolność rozwiązywania problemów;
•   kreatywność;
• dyspozycyjność oraz systematyczność..

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej w urzędzie za pomocą dostępnych technologii;
 2. monitorowanie i zgłaszanie potrzeb  oraz propozycji aktualizacji i modyfikacji portalu wewnętrznego  urzędu, w szczególności w zakresie usprawniania  i zapewnienia komunikacji z pracownikami;
 3. koordynowanie i monitorowanie  działań związanych z publikowaniem przez wydziały informacji publicznej na stronie BIP urzędu;
 4. monitorowanie  aktualizacji i spójności danych zamieszczanych na BIP urzędu, na stronie gorzow.pl i portalu wewnętrznym – Intranet oraz pozostałych stronach;
 5. aktualizacja strony intranetowej  w zakresie komunikacji z pracownikami urzędu;
 6. koordynowanie przepływu informacji w urzędzie;
 7. współpraca z innymi wydziałami urzędu przy tworzeniu materiałów na użytek wewnętrzny;
 8. przygotowywanie na wniosek wydziałów urzędu i jednostek organizacyjnych miasta  pełnomocnictw I upoważnień  udzielanych przez Prezydenta Miasta;
 9. prowadzenie zbiorczej ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielonych pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta oraz innym osobom;
 10. publikowanie i aktualizacja informacji I dokumentów właściwych dla wydziału na stronie BIP urzędu;
 11. zastępstwo w przypadku  nieobecności pozostałych pracowników na wieloosobowym stanowisku ds. informacji i komunikacji wewnętrznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 4, parter.
W budynku jest winda osobowa. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym.
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych na okres do 6 miesięcy. 
Termin zawarcia umowy: niezwłoczny.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie: kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
 • w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów;
 • list motywacyjny powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-15 15:30:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. informacji i komunikacji wewnętrznej”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową 
c. Miejsce:
Urząd Miasta
Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wlkp.

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 4.
 2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
  a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
  b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
  c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko ds. informacji i komunikacji wewnętrznej.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do cofnięcia zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-31 14:30:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Krakowska-Petruk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-31 14:41:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jaworska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-08 15:34:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1045 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony