ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 56/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 56/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. kontroli pieczy zastępczej i punktów opieki nad dziećmi do lat 3

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Spraw Społecznych

Data udostępnienia: 2023-09-19

Ogłoszono dnia: 2023-09-19

Termin składania dokumentów: 2023-09-29 14:30:00

Nr ogłoszenia: 56/2023

Id ogłoszenia: WKR-III.2110.55.2023.BKP

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą;
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej 3 lata stażu pracy z dziećmi lub z rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 9. znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym;
 10. obsługa urządzeń oraz aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny);
 11. znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 12. samodzielność w realizacji zadań;
 13. analityczne podejście do problemów oraz umiejętność formułowania rozstrzygnięć decyzyjnych;
 14. umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
 15. umiejętności organizacyjne i zarządzanie czasem;
 16. wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;
 17. wysoka  odporność na stres;
 18. dyspozycyjność;
 19. obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. sprawowanie kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi:
 • przeprowadzanie oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki
  oraz  przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym standardem;
 • przeprowadzanie oględzin obiektów, w których kontrolowana rodzina zastępcza lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą;
 • wstęp w ciągu doby, w tym w porze nocnej - w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki, rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka, w którym wykonywane są ich zadania;
 • analiza informacji, dokumentów i danych, przedstawionych w formie ustnej lub pisemnej, niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;
 • obserwacja dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • przeprowadzanie indywidualnych rozmów z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, w tym zasięgania opinii dzieci z uwzględnieniem ich możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej; 
2. sprawowanie kontroli nad placówkami wsparcia dziennego wyłonionych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
 • żądanie informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli;
 • wstęp w ciągu doby do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki;
 • przeprowadzanie oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki
  oraz przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym standardem;
 • żądanie od pracowników kontrolowanej jednostki udzielenia informacji w formie ustnej
  lub pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli;
 • obserwacja dzieci przebywających w placówkach wsparcia dziennego;
 • przeprowadzanie indywidualnych rozmów z dziećmi przebywającymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym zasięgania opinii dzieci, z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej;
3. wizytacja placówek wsparcia dziennego;
4. nadzór nad placówkami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami:
 • przeprowadzanie kontroli placówek sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;
 • prowadzenie spraw związanych z wydaniem opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarno-lokalowych dla nowo otwieranych klubów dziecięcych;
 • prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów;
 • prowadzenie sprawozdawczości z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • koordynowanie procesu rekrutacji do żłobków miejskich.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;
 2. praca częściowo w terenie;
 3. praca w budynku Urzędu przy ul. Teatralnej 26;
 4. praca w pokoju wieloosobowym;

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem, zawierający nr telefonu kontaktowego/adres poczty elektronicznej;
2) życiorys zawodowy (cv);
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzających wykazywane doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane), w tym świadectwa pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
(w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów);
5) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje;
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
   9) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
10) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
 
Wzory ww. oświadczeń do pobrania na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w lokalizacji: Oferty pracy>>>wzory oświadczeń).
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-09-29 14:30:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. kontroli pieczy zastępczej” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową.
c. Miejsce:
Urząd Miasta
Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wielkopolski

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez okres co najmniej 3 miesięcy.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy).
W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016r.
Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 4.
 2. W sprawach z zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: 66-400 Gorzów Wlkp.ul. Sikorskiego 4, za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl. lub platformy ePUAP: /umgorzow/skrytka
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z:
  1. art. 22Kodeksu pracy;
  2. §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
  3. ustawą z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
Dane niewymagane powyższymi przepisami prawa, przekazane w przesłanych (dostarczonych) dokumentach, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażonej przez Panią/Pana zgody). Wyrażoną zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 
4. Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej dokumenty aplikacyjne niezakwalifikowanych kandydatów niszczymy.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z RODO przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Mróz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-18 14:03:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Krakowska-Petruk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 09:21:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Krakowska-Petruk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-03 12:58:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony