ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 57/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 57/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Strażnik Miejski

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 2

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2023-09-20

Ogłoszono dnia: 2023-09-20

Termin składania dokumentów: 2023-10-02 15:30:00

Nr ogłoszenia: 57/2023

Id ogłoszenia: WKR-III.2110.56.2023.BKP

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie (preferowane wyższe);
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych;
 4. korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie karne);
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 8. znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym;
 9. biegła znajomość obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych;
 10. ukończone 21 lat życia;
 11. uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 12. nienaganna opinia;
 13. posiadanie prawa jazdy kat. B. W przypadku braku uprawnień, oświadczenie kandydata  o uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B najpóźniej, w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia;
 14. znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o  wykroczenia;
 15. wymaga sprawność pod względem fizycznym i psychicznym określona w art. 24 a ustawy o strażach gminnych (gotowość poddania się badaniom psychologicznym);
 16. komunikatywność, umiejętność prowadzenia dialogu;
 17. zdolność zapobiegania konfliktom;
 18. umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność przejawiania własnej inicjatywy;
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy związanej z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego lub z ochroną osób i mienia;
 2. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Dbanie o stan porządku i spokoju publicznego w przydzielonym rejonie.
 2. Analizowanie zagrożeń porządku i spokoju publicznego,  oraz podejmowanie niezbędnych działań prewencyjno-represyjne w celu ich wyeliminowania.
 3. Podejmowanie interwencji zgłoszonych przez obywateli.
 4. Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.
 5. Współdziałanie z osobami i instytucjami z terenu swojego działania,  które mogą oddziaływać na poprawę spokoju i porządku publicznego.
 6. Opracowywanie i realizowanie własnych projektów na rzecz poprawy spokoju i porządku publicznego.
 7. Dokumentowanie wykonywanych zadań w notatnikach służbowych, karcie pracy i systemie informatycznym E—mandat.
 8. Dbanie o powierzony sprzęt służbowy, środki przymusu bezpośredniego, dokumentacje służbową i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;
 2. praca częściowo w terenie;
 3. praca decyzyjna;
 4. praca w budynku Urzędu przy ul. Łokietka 22 (niski parter, brak windy);
 5. praca w pokoju wieloosobowym;
 6. bezpośredni kontakt z klientami;
 7. wystąpienia publiczne;

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem, zawierający nr telefonu kontaktowego/adres poczty elektronicznej;
2) życiorys zawodowy (cv);
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzających wykazywane doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane), w tym świadectwa pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy; (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów);
5) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje;
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
   9) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
10) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wzory ww. oświadczeń do pobrania na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w lokalizacji: Oferty pracy>>>wzory oświadczeń).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-10-02 15:30:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową.
c. Miejsce:
Urząd Miasta
Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wielkopolski
 

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Zgodnie z ustawą o strażach gminnych strażnika po raz pierwszy zatrudnia się na stanowisku aplikanta w Straży Miejskiej  na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego aplikant odbywa szkolenie podstawowe.
Kilkutygodniowe szkolenie odbywa się poza miejscem stałej  pracy. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem. Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, aplikanta w Straży Miejskiej można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp.  ul. Sikorskiego 4.
2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl 
           c. platforma ePUAP: /umgorzow/skrytka
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na ww. stanowisko.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do cofnięcia zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Mróz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-20 09:43:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Krakowska-Petruk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-20 09:48:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Krakowska-Petruk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-13 14:20:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony