ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 58/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 58/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. ocen oddziaływania na środowisko

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Data udostępnienia: 2023-09-26

Ogłoszono dnia: 2023-09-26

Termin składania dokumentów: 2023-10-06 14:30:00

Nr ogłoszenia: 58/2023

Id ogłoszenia: WKR-III.2110.57.2023.BKP

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe (preferowane: ochrona środowiska, inżynieria środowiska);
 2. min. 1 rok pracy (administracja, ochrona środowiska lub pokrewne);
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 9. znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym;
 10. wiedza z zakresu wydawania decyzji środowiskowych;
 11. znajomość Kodeksu Postepowania Administracyjnego oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 12. umiejętność redagowania pism urzędowych;
 13. obsługa urządzeń oraz aplikacji biurowych;
 14. umiejętność pracy w zespole;
 15. umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem;
 16. rzetelność;
 17. komunikatywność;
 18. umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy fachowej w zakresie powierzonych zadań;
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wiedza z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami, zanieczyszczeń powietrza, hałasu, gospodarki wodnej;
 2. doświadczenie związane z przygotowywaniem lub weryfikacją dokumentacji dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 3. znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie zadań będących w kompetencji prezydenta miasta;
 4. systematyczność;
 5. wysoka kultura osobista;
 6. odporność na stres;
 7. dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 2. prowadzenie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;
 3. przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 4. wprowadzanie i aktualizacja informacji do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko;
 5. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. przygotowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 7. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 8. wykonywanie w zleconym zakresie czynności związanych z wykorzystaniem posiadanej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;
 2. praca w budynku Urzędu przy ul. Myśliborskiej 34;
 3. praca w pokoju wieloosobowym;
 4. bezpośredni kontakt z klientami.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem, zawierający nr telefonu kontaktowego/adres poczty elektronicznej;
2) życiorys zawodowy (cv);
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzających wykazywane doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane), w tym świadectwa pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy; (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów);
5) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje;
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
   9) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
10) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wzory ww. oświadczeń do pobrania na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w lokalizacji: Oferty pracy>>>wzory oświadczeń).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-10-06 14:30:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds.  ocen oddziaływania na środowisko”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową.
c. Miejsce:
Urząd Miasta
Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wielkopolski

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez okres co najmniej 3 miesięcy.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy).
W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016r.
Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 4.
 2. W sprawach z zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: 66-400 Gorzów Wlkp.ul. Sikorskiego 4, za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl. lub platformy ePUAP: /umgorzow/skrytka
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z:
  1. art. 22Kodeksu pracy;
  2. §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
  3. ustawą z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
Dane niewymagane powyższymi przepisami prawa, przekazane w przesłanych (dostarczonych) dokumentach, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażonej przez Panią/Pana zgody). Wyrażoną zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 
4. Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej dokumenty aplikacyjne niezakwalifikowanych kandydatów niszczymy.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z RODO przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Mróz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-26 11:25:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Barbara Krakowska-Petruk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-26 11:26:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Barbara Krakowska-Petruk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-31 12:26:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony