ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 88/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 88/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. rekrutacji, monitoringu i ewaluacji unijnych projektów edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego oraz edukacji przedszkolnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: 88/2021

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Edukacji

Data udostępnienia: 2021-11-24

Ogłoszono dnia: 2021-11-24

Termin składania dokumentów: 2021-12-06 15:30:00

Nr ogłoszenia: 88/2021

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.88.2021.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
•    posiadanie obywatelstwa polskiego;
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
•    nieposzlakowana opinia;
•    wykształcenie co najmniej średnie,
•    co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,
•    znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawnych regulujących działanie systemu oświaty, a przede wszystkim:
•    prawa oświatowego, w tym ustawy o systemie oświaty,
•    ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
•    ustawy o rachunkowości;
•    ustawy o finansach publicznych;
•    ustawy o samorządzie gminnym;
•    ustawy Prawo zamówień publicznych;
•    umiejętność obsługi urządzeń oraz aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji multimedialnych),
•    umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
•    umiejętność działania pod presją czasu;
•    bardzo dobre umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem,
•    wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;
•    dyspozycyjność;
•    obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
b. Wymagania dodatkowe:
 
•    znajomość zagadnień dotyczących prawnych i faktycznych uwarunkowań pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych;
•    doświadczenie zawodowe w dziale finansowym lub controlingu;
•    doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania  środków finansowych z funduszy pomocowych  lub realizacji projektów unijnych;
•    znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
•    wiedza z zakresu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
•    podstawowa wiedza z zakresu działania Wydziału Edukacji oraz funkcjonowania Urzędu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy
w szczególności:
1)    Przygotowanie planu finansowego  projektów  oraz wniosku umożliwiającego  wprowadzenie do budżetu miasta  środków na realizację projektów;
2)    Udział w przygotowaniu dokumentacji , na podstawie której dokonany zostanie wybór firm  świadczących usługi na rzecz projektów , zgodnie z zasadami konkurencyjności, transparentności oraz ustawą Prawo zamówień publicznych;
3)    Dekretowanie dokumentów finansowych  zgodnie z klasyfikacją budżetową;
4)    Przygotowywanie umów cywilno-prawnych, zamówień itp.;
5)     Nadzorowanie prawidłowego wystawienia rachunków, faktur, w ramach podpisanych umów;
6)    Bieżący monitoring wydatków  zgodnie z budżetem i obowiązującymi przepisami;
7)    Opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z  wytycznymi Instytucji Zarządzającej;
8)    Przygotowywanie części finansowej wniosku o płatność;
9)    Terminowe przygotowywanie dokumentów stanowiących załączniki do finansowego rozliczenia projektów;
10)    Zgłaszanie propozycji zmian do wniosku  o dofinansowanie projektów;
11)    Przygotowywanie dokumentacji projektowej na potrzeby kontroli projektów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Okólna 2, I i II piętro. W budynku brak jest windy osobowej. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zawarta zostanie na czas określony do 6 miesięcy.  Zatrudnienie – niezwłocznie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
•    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
•    kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni lud kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
•    kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso i oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
•    ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
•    ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. obsługi finansowej i rozliczania projektów edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego oraz edukacji przedszkolnej” składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia  6 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-12-06 15:30:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. obsługi finansowej i rozliczania projektów edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego oraz edukacji przedszkolnej” składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia  6 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. obsługi finansowej i rozliczania projektów edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego oraz edukacji przedszkolnej” składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia  6 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2.    W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
1)    listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
2)    telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
3)    za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko ds. obsługi finansowej i rozliczania projektów edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego oraz edukacji przedszkolnej.  
5.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 
« powrót do poprzedniej strony