ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 25/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 25/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds projektowania urbanistycznego

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury

Data udostępnienia: 2020-03-23

Ogłoszono dnia: 2020-03-23 przez

Termin składania dokumentów: 2020-04-14 15:30:00

Nr ogłoszenia: 25/2020

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.25.2020.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
•    posiadanie obywatelstwa polskiego;
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
•    nieposzlakowana opinia;
•    wykształcenie wyższe, ukończone studia inżynierskie z zakresu: urbanistyki, gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego lub architektury;
•    znajomość przepisów ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie gminny, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dostępie do informacji publicznej,  kodeks postępowania administracyjnego;
•    umiejętność posługiwania się miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
•    znajomość pracy w programach GIS;
•    umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
•    dobre umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem;
•    obowiązkowość, systematyczność, rzetelność;
•    umiejętność pracy w zespole;
•    wysoka kultura osobista, cierpliwość, życzliwość;      
•    łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;
•    dyspozycyjność;
•    obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
•    analityczne podejście do problemów oraz umiejętność formułowania rozstrzygnięć decyzyjnych;

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  należy w szczególności:    
•    uczestniczenie w sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania    przestrzennego miasta,
•    sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
•    prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych i studium,
•    prowadzenie rejestru planów miejscowych,
•    sporządzanie analiz, studiów, koncepcji, prezentacji i innych opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
•    udzielanie zainteresowanym informacji ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  i z planów miejscowych,
•    współpraca z Architektem Miasta,
•    przygotowywanie wniosków i opinii do projektów planów i studiów gmin sąsiednich,
•    prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością,
•    współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i innymi    instytucjami w sprawach planowania przestrzennego,
•    współpraca z innymi referatami, wydziałami i biurami w celu realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, parter. W budynku jest winda osobowa. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych na czas określony do 6 miesięcy. Termin nawiązania stosunku pracy nie wcześniej niż 01 czerwca 2020 roku.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego z następującymi dokumentami:
 
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
•    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
•    kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
•    kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
List motywacyjny powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
•    ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
•    ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds.  projektowania urbanistycznego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-04-14 15:30:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds.  projektowania urbanistycznego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds.  projektowania urbanistycznego” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.        z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2)    W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a.    listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b.    telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c.    za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko       ds. projektowania urbanistycznego.
5)    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do cofnięcia zgody.
6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7)    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9)    Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-23 15:01:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-23 15:32:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23 16:32:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony