ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 30/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 30/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Strażnik Miejski

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2020-05-15

Ogłoszono dnia: 2020-05-15 przez

Termin składania dokumentów: 2020-05-25 15:30:00

Nr ogłoszenia: 30/2020

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.30.2020.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
•    posiadanie obywatelstwa polskiego;
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe, (przeciwko kandydatowi nie może się również toczyć postępowanie karne);
•    nieposzlakowana opinia;
•    ukończone 21 lat życia;
•    uregulowany stosunek do służby wojskowej;
•    wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe;   
•    kandydat powinien cieszyć się nienaganną opinią;
•    wymaga sprawność pod względem fizycznym i psychicznym określona w art. 24 a ustawy o strażach gminnych;
•    gotowość poddania się badaniom psychologicznym;
•    znajomość następujących aktów prawnych:
            - ustawa o strażach gminnych i przepisy wykonawcze do ustawy,
    - ustawa o samorządzie gminnym,
    - kodeks postępowania administracyjnego,
    - kodeks wykroczeń,
    - kodeks postępowania w sprawach o  wykroczenia;
•    biegła znajomość obsługi urządzeń  informatycznych i biurowych;
•    posiadanie prawa jazdy kat. B. W przypadku braku uprawnień, oświadczenie kandydata o uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B najpóźniej, w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia;
•    obowiązkowość, rzetelność, systematyczność;
•    komunikatywność, umiejętność prowadzenia dialogu;
•    wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
•    umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność przejawiania własnej inicjatywy;
•    wysoka odporność na stres;
•    obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
b. Wymagania dodatkowe:
 
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
•    dyspozycyjność;
•    asertywność;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  należy w szczególności:    
•    Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, w tym:
•    dbanie o stan porządku i spokoju publicznego w przydzielonym rejonie,
•    analizowanie zagrożeń porządku  i spokoju publicznego oraz podejmowanie    niezbędnych działań prewencyjnych w celu ich wyeliminowania,
•    podejmowanie interwencji zgłoszonych przez obywateli,
•    podejmowanie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
•    współdziałanie z osobami i instytucjami z terenu swojego działania, które mogą oddziaływać na poprawę  spokoju i porządku publicznego,
•    opracowywanie i realizowanie własnych projektów na  rzecz poprawy  spokoju i porządku publicznego,
•    dokumentowanie wykonywanych zadań w notatnikach służbowych, karcie pracy i systemie informatycznym,
•    dbanie o powierzony sprzęt służbowy, środki przymusu bezpośredniego, dokumentację służbową i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Łokietka 22, parter. Praca na terenie miasta Gorzowa Wlkp., praca dwuzmianowa, również w sobotę, niedziele i święta.  Zgodnie z ustawą o strażach gminnych strażnika po raz pierwszy zatrudnia się na stanowisku Aplikanta w Straży Miejskiej  na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego Aplikant odbywa szkolenie podstawowe. Kilkutygodniowe szkolenie odbywa się poza miejscem stałej  pracy – możliwy udział w szkoleniu w Gdańsku.
Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem.
Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, Aplikanta w Straży Miejskiej można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
 
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
•    kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej, lub dyplomu wyższej uczelni,
•    kserokopia książeczki wojskowej z adnotacją o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
•    kserokopia prawa jazdy kat. B lub oświadczenie o uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso i oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
•    ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
•    ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-05-25 15:30:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Strażnika w Straży Miejskiej” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 25 maja 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Strażnika w Straży Miejskiej” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 25 maja 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2.    W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
1)    listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
2)    telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
3)    za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko Strażnika w Straży Miejskiej.
5.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-15 14:46:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-15 15:27:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-15 15:27:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony