ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 35/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 35/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds ochrony przyrody i łowiectwa

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy w ramach umowy o zastępswo

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Data udostępnienia: 2020-05-29

Ogłoszono dnia: 2020-05-29 przez

Termin składania dokumentów: 2020-06-12 14:00:00

Nr ogłoszenia: 35/2020

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.35.2020.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
•    posiadanie obywatelstwa polskiego;
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
•    nieposzlakowana opinia;
•    ukończone studia wyższe na kierunku administracja, ochrona środowiska lub pokrewne (m.in. ochrona przyrody, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo), weterynaria lub ukończone studia wyższe o innym niż wyżej kierunku i co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z administracją, ochroną środowiska lub pokrewnymi,
•    co najmniej roczny staż pracy,
•    znajomość przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w zakresie zadań będących w kompetencji prezydenta,
•    znajomość procedur administracyjnych określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
•    umiejętność samodzielnego organizowania pracy oraz samodzielnego zdobywania wiedzy fachowej w zakresie powierzonych zadań,
•    znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,
•    znajomość programów Word, Excel,
•    dyspozycyjność,
•    obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
•    umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
•    umiejętność działania pod presją czasu,
•    wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom.
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
•    doświadczenie w administracji publicznej;
•    umiejętność redagowania pism urzędowych i umów cywilnoprawnych;
•    zdolności analityczne.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
-    współdziałanie z administracją rządową, jednostkami gospodarczymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w zakresie ochrony przyrody i leśnictwa;
-    sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska
i ochrony przyrody;
-    prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, rolnictwa i ochrony zwierząt;
-    prowadzenie rejestru zwierząt, o którym mowa w ustawie o ochronie przyrody
i wydawanie zaświadczeń;
-    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym, w tym rejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb i przygotowywanie zaświadczeń;
-    obsługa administracyjna i techniczna wydziału;
-    przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew;
-    przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
-    prowadzenie spraw dotyczących wymierzania kar pieniężnych za usuwanie drzew
i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za niszczenie zieleni;
-    prowadzanie innych spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborska 34, II piętro. W budynku jest winda osobowa. Praca wymaga przemieszczania się w terenie obejmującym obszar miasta Gorzowa Wlkp. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Pierwsza umowa na czas określony trzech miesięcy. Docelowo, przewiduje się okres zastępstwa do 31 marca 2021 roku

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
•    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
•    dokumenty potwierdzające wykształcenie;
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso i oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
•    ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
•    ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1262)”.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. ochrony przyrody i łowiectwa ”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 12 czerwca 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-06-12 14:00:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. ochrony przyrody i łowiectwa ”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 12 czerwca 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. ochrony przyrody i łowiectwa ”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 12 czerwca 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2.    W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
1)    listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
2)    telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
3)    za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko ds. ochrony przyrody i łowiectwa.  
5.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-29 13:40:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-29 13:43:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-29 13:43:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony