ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 37/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 37/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Żłobka Miejskiego

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Żłobek Miejski przy ul. Maczka w Gorzowie Wlkp.

Data udostępnienia: 2020-07-03

Ogłoszono dnia: 2020-07-03 przez

Termin składania dokumentów: 2020-07-16 15:30:00

Nr ogłoszenia: 37/2020

Id ogłoszenia: WOR.I.211-.37.2020.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Niezbędne kwalifikacje kandydata:
•    posiadanie obywatelstwa polskiego,
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
•    wykształcenie wyższe,
•    minimum trzy lata doświadczenia w pracy z dziećmi,
•    minimum pięcioletni staż pracy,
•    nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia,
•    rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
•    brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
•    wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
•    znajomość przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
•    znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz zasad funkcjonowania gminnych jednostek budżetowych,
•    znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
•    znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
•    znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
•    umiejętność właściwej organizacji pracy oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
•    odporność na stres,
•    zdolność zapobiegania konfliktom,
•    umiejętność łagodzenia konfliktów,
•    wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne
•    obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,
•    wysoka kultura osobista,
b. Wymagania dodatkowe:

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
•    znajomość prawa pracy i przepisów BHP;
•    dobra organizacja czasu pracy,
•    umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
•    biegła obsługa komputera (MS World, MS Excel,Internet)
•    dyspozycyjność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy
w szczególności:
•    kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa reprezentowanie go na zewnątrz,
•     zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i  właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej  oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
•    należyte planowanie, organizowanie pracy żłobka, i usprawnianie jego organizacji
•    ustalenie systemu kontroli wewnętrznej i zarządczej Żłobka,
•    prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji,
•    pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku,
•    pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Żłobka.
•    ustalenie regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności podległych pracowników
•    zatwierdzanie rocznego planu finansowego Żłobka,
•    właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi,
•    zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie,
•    terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości.
•    współdziałanie z organem prowadzącym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucyjnymi,
•    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
I

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w Żłobku Miejskim Nr 4 przy ulicy Maczka 23 w Gorzowie Wlkp. Pierwsza umowa o pracę na zas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zatrudnienie nie wcześniej niz 1 wrzesnia 2020 roku.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
•    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
•    oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
•    oświadczenie kandydata dot. obowiązku alimentacyjnego lub braku takiego obowiązku;
•    oświadczenie kandydata o posiadaniu rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
•    kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
•    kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
•    pisemne opracowanie koncepcji  funkcjonowania Żłobka, która będzie omawiana podczas rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełnią wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu,
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
•    ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1782);
•    ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-16 15:30:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 4 w Gorzowie Wlkp.” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 16 lipca 2020 roku r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 4 w Gorzowie Wlkp.” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 16 lipca 2020 roku r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.        z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2)    W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a.    listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b.    telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c.    za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko       Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 4 w Gorzowie Wlkp.
5)    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do cofnięcia zgody.
6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7)    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9)    Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-03 15:26:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-03 15:33:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-03 15:33:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony