Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. informacji i komunikacji wewnętrznej

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2019-11-20

Ogłoszono dnia: 2019-11-20 przez

Termin składania dokumentów: 2019-12-05 15:30:00

Nr ogłoszenia: 83/2019

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.83.2019.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie wyższe magisterskie preferowane wykształcenie o kierunku prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia;
• minimum 2 - letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań;
• znajomość przepisów:  ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o petycjach, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym;
• znajomość zasad funkcjonowania  Biuletynu Informacji Publicznej; 
• bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych, w tym bardzo  dobra znajomość pakietu MS Office;
• umiejętność opracowywania materiałów informacyjnych;
• umiejętność analizy i interpretacji danych oraz przedstawiania wniosków;
• umiejętność dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;
• samodzielność i sprawność organizacyjna;
• umiejętność zarządzania czasem;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• umiejętność pracy zespołowej;
• umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,
• komunikatywność;
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność;
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• samodzielność w zakresie zadań wynikających z opisu stanowiska pracy;
• znajomość zasad funkcjonowania  administracji samorządowej; 
• znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej dla samorządów;
• doświadczenie w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku pracy.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przede wszystkim:
• prowadzenie Intranetu oraz  usprawnianie i doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej w urzędzie za pomocą dostępnych technologii;
• monitorowanie aktualizacji i spójności danych zamieszczanych na BIP urzędu, na stronie gorzow.pl i portalu wewnętrznym – Intranet oraz pozostałych stronach;
• aktualizacja strony intranetowej  w zakresie komunikacji z pracownikami urzędu;
• koordynowanie przepływu informacji w urzędzie;
• współpraca z innymi wydziałami urzędu przy tworzeniu materiałów na użytek wewnętrzny;
• prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi do Prezydenta Miasta;
• prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk zawodowych uczniów i studentów w urzędzie oraz nadzór nad ich realizacją;
• współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zawierania umów o staż absolwencki oraz dalsza opieka nad stażystami;
• prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej nowo przyjętych pracowników 
na stanowiska urzędnicze w urzędzie;
• analiza wyników ocen okresowych pracowników urzędu oraz monitorowanie terminów dokonywania okresowych ocen dyrektorów wydziałów urzędu;
• zastępstwo w przypadku  nieobecności pozostałych pracowników na wieloosobowym stanowisku ds. informacji i komunikacji wewnętrznej.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, II  piętro. W budynku  jest winda osobowa.
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego z następującymi dokumentami
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia , kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni; 
• kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
List motywacyjny powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-05 15:30:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na wieloosobowe stanowisko ds. informacji i komunikacji wewnętrznej”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 05 grudnia 2019 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po  określonym wyżej terminie
n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
 
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na wieloosobowe stanowisko ds. informacji i komunikacji wewnętrznej”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 05 grudnia 2019 roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po  określonym wyżej terminie
n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w budynku  Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3 – 4 (parter)  oraz  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  (www. bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).  
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.        z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na wieloosobowe stanowisko ds. informacji i komunikacji wewnętrznej
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do cofnięcia zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w budynku  Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3 – 4 (parter)  oraz  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  (www. bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).  
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.        z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na wieloosobowe stanowisko ds. informacji i komunikacji wewnętrznej
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do cofnięcia zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-20 17:44:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-20 17:54:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-07 17:14:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1184 raz(y)