ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Referatu Sportu

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat w ramach umowy na zastępstwo

Wydział: Wydział Kultury i Sportu

Data udostępnienia: 2016-03-31

Ogłoszono dnia: 2016-03-31 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2016-04-14 15:15:00

Nr ogłoszenia: 22/2016

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.22.2016.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie wyższe;
• co najmniej 4-letni staż pracy;
• znajomość następujących aktów prawnych :
 ustawa o sporcie,
 ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 ustawa o samorządzie gminnym,
 ustawa o samorządzie powiatowym,
 kodeks postępowania administracyjnego,
 ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych,
 ustawa o finansach publicznych;
• znajomość zagadnień życia sportowego;
• wiedza teoretyczna lub praktyczna z zakresu sportu i turystyki;
• obsługa komputerowych systemów informatycznych w MS Office (Word, Exel, Acces);
• łatwość komunikowania się i przekazywania informacji;
• kreatywność, zaangażowanie;
•  obowiązkowość, rzetelność, systematyczność;
• asertywność;
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom;
• umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem pracowników;
• dyspozycyjność.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• studia podyplomowe lub kursy z zakresu zarządzania;
• co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu zespołem;
• umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji;
 
.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
1) organizacja pracy i koordynowanie  zadań Referatu  w zakresie sportu i turystyki;
2) usprawnianie organizacji, metod i form pracy Referatu Sportu;
3) monitorowanie programów będących źródłem dodatkowych środków na finansowanie zadań realizowanych przez Referat;
4) koordynowanie współpracy z Radą Sportu;
5) nadzorowanie czynności związanych z planowaniem i realizacją środków z budżetu Miasta na zadania z zakresu sportu i turystyki;
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Okólna 2, parter. W budynku brak jest windy osobowej.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV
powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-04-14 15:15:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Kierownika Referatu Sportu”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 14 kwietnia 2016 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
c. Miejsce:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Kierownika Referatu Sportu”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 14 kwietnia 2016 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Matys
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Dusińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-31 16:30:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-31 16:46:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-12 11:52:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2612 raz(y)