ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. działań informacyjnych

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gabinet PrezydentA Miasta

Data udostępnienia: 2014-01-16

Ogłoszono dnia: 2014-01-16 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2014-01-29 15:16:00

Nr ogłoszenia: 3/2014

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.2.2014.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- korzystanie z pełni praw publicznych
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe  (preferowane kierunki humanistyczne);
- bardzo dobra znajomość zasad poprawnej polszczyzny;
- umiejętność redagowania oraz korekty tekstów i komunikatów medialnych;
- rzetelność, uczciwość, systematyczność;
- znajomość przepisów w zakresie prawa samorządowego, prawa prasowego, dostępu do informacji publicznej;
- kreatywność i umiejętność pozyskiwania informacji;
- wysoka kultura osobista, komunikatywność;
- umiejętność pracy w zespole;
- dobra organizacja pracy;
- umiejętność pracy pod presją czasu;
- podstawowa obsługa pakietu MS Office
- wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom
- obowiązkowość, rzetelność, systematyczność,
b. Wymagania dodatkowe:
Kwalifikacje dodatkowe  kandydata:
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przede wszystkim:
1) Prowadzenie działań informacyjnych poprzez zbieranie materiałów źródłowych, ich opracowywanie zgodnie z technikami dziennikarskimi z zachowaniem dbałości o poprawność językową i zamieszczanie ich na miejskiej stronie www.gorzow.pl/przystan;
2) Prowadzenie działań informacyjnych poprzez zbieranie materiałów źródłowych, ich opracowywanie zgodnie z technikami dziennikarskimi z zachowaniem dbałości o poprawność językową na potrzeby Gorzowskich Wiadomości Samorządowych;
3) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu medialnego www.gorzow.pl/przystan i Gorzowskich Wiadomości Samorządowych;
4) Koordynacja działań związanych z edytorską stroną wydawania Gorzowskich Wiadomości Samorządowych , w tym w szczególności nadzór nad składem;
5) Bieżąca analiza i weryfikacja miejskich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych pod kątem zlecania wykonania fotorelacji;
6) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu oraz z partnerami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania aktualnych danych celem zamieszczania ich w miejskich nośnikach informacji
7) Uczestniczenie w konferencjach prasowych organizowanych w mieście
8) Inicjowanie i realizacja miejskich kampanii informacyjnych kształtujących pozytywny wizerunek miasta poprzez samorządowe media;
9) Prowadzenie monitoringu mediów;
10) Zbieranie i opracowywanie informacji źródłowych na potrzeby komunikacji społecznej, w tym w szczególności przygotowywanie komunikatów i informacji na konferencje prasowe oraz współudział w ich organizacji;
11) Współpraca z mediami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi;
12) Opracowywanie, archiwizowanie przetwarzanie materiałów informacyjnych na potrzeby gabinetu oraz innych jednostek organizacyjnych;
13) Współdziałanie podczas przyjmowania gości oraz współudział w obsłudze uroczystości z udziałem Prezydenta i przedstawicieli miasta;
14) Współpraca przy redagowaniu okolicznościowej korespondencji Prezydenta 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4. W budynku nie ma  windy osobowej.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami
- kopia dowodu osobistego
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia , kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
- kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni 
- kopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
- kopie dokumentów potwierdzających  dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe)
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.  Nr 223  poz. 1458 ze zm.)”
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-01-29 15:16:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ds. działań informacyjnych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 29 stycznia 2014  roku  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta)
c. Miejsce:
Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po  określonym wyżej terminie
n i e    b ę d ą    r o z p a t r y w a n e.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w budynku  Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3 – 4 (parter)  oraz  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.