ˆ

Statut

Szczegóły informacji

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-26 09:38:52 przez Małgorzata Kowalczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie
Wojewody Lubuskiego
z dnia 17 września 2021 r.
 
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 
 
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
WOJEWODA LUBUSKI


Władysław Dajczak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załącznik do Zarządzenia
Wojewody Lubuskiego
z dnia 17 września 2021 r.
 
STATUT
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZIELONEJ GÓRZE
 
 
§ 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem” jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zwanego dalej, „Wojewódzkim Inspektorem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§ 2. 1. Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową i działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie.
2. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Zielona Góra.
3. Wojewódzki Inspektorat obejmuje swym zasięgiem teren województwa lubuskiego.
§ 3. Przedmiotem działalności Wojewódzkiego Inspektoratu jest zapewnienie realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie określonym w ustawach i przepisach odrębnych oraz ogólnych kierunkach działania ustalonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a w szczególności prowadzenie działalności kontrolnej podmiotów korzystających ze środowiska.
§ 4. 1. Wojewódzki Inspektor kieruje Wojewódzkim Inspektoratem przy pomocy zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, kierownika Delegatury oraz kierowników komórek organizacyjnych.
2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1 ustala Wojewódzki Inspektor.
§ 5. 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
  1. Wydział Inspekcji;
  2. Wydział Prawny;
  3. Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności;
  4. Wydział Organizacji;
  5. Samodzielne stanowisko pracy ds. bhp i ppoż.;
  6. Samodzielne stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego;
  7. Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony danych osobowych;
  8. Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych;
  9. Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim.
2. W skład Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Gorzowie Wielkopolskim wchodzą:
1) Dział Inspekcji;
2) Samodzielne stanowiska pracy ds. administracyjno-technicznych.
3. Szczegółową organizację wewnętrzną i zakresy działania komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, 2 określa regulamin organizacyjny nadany w drodze zarządzenia przez Wojewódzkiego Inspektora, a zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego.
5. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Wojewódzki Inspektor.
 
 
Statut WIOŚ dostępny jest również w pliku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Ganecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-26 08:26:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-26 09:38:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-26 09:38:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
551 raz(y)