ˆ

Statut

Szczegóły informacji

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-17 10:19:41 przez Małgorzata Kowalczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
 
z dnia 28 czerwca 2022 r.
 
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 
 
 Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wojewoda Lubuski
 
Władysław Dajczak
 
 
 
__________________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283.  
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

   Załącznik do zarządzenia
Wojewody Lubuskiego
  z dnia 28 czerwca 2022 r.
 
 
 
STATUT
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZIELONEJ GÓRZE
 
 
§ 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem” jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zwanego dalej, „Wojewódzkim Inspektorem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.
 
§ 2. 1. Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową i działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie.
2. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Zielona Góra.
3. Wojewódzki Inspektorat obejmuje swym zasięgiem teren województwa lubuskiego.
 
§ 3. Przedmiotem działalności Wojewódzkiego Inspektoratu jest zapewnienie realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie określonym w ustawach i przepisach odrębnych oraz ogólnych kierunkach działania ustalonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a w szczególności prowadzenie działalności kontrolnej podmiotów korzystających ze środowiska.
 
§ 4. 1. Wojewódzki Inspektor kieruje Wojewódzkim Inspektoratem przy pomocy zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, kierownika Delegatury oraz kierowników komórek organizacyjnych.
2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1 ustala Wojewódzki Inspektor.
 
§ 5. 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Wydział Inspekcji;
2) Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej;
3) Wydział Prawny;
4) Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności;
5) Wydział Organizacji;
6) Samodzielne stanowisko pracy ds. bhp i ppoż.;
7) Samodzielne stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego;
8) Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony danych osobowych;
9) Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych;
10) Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim.
 
2. W skład Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim wchodzą:
1) Dział Inspekcji;
2) Samodzielne stanowiska pracy ds. administracyjno-technicznych.
3. Szczegółową organizację wewnętrzną i zakresy działania komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, 2 określa regulamin organizacyjny nadany w drodze zarządzenia przez Wojewódzkiego Inspektora, a zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego.
5. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Wojewódzki Inspektor.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Ganecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-16 13:00:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-17 10:19:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 10:19:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
124 raz(y)