ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 54243Drukuj informację Ogłoszenie numer: 54243

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor do spraw ochrony środowiska

Miejsce pracy: Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 48 i teren województwa lubuskiego

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 2

Wydział: Dział Inspekcji

Data udostępnienia: 2019-09-20

Ogłoszono dnia: 2019-09-20

Termin składania dokumentów: 2019-10-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: 54243

Id ogłoszenia: 54243

Zlecający: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. "B"
 • podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w zakresie: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo ochrony środowiska, o odpadach, Prawo Wodne
 • podstawowa znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • podstawowa znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu MS Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie: wyższe z ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, administracji lub chemii
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • komunikatywność i asertywność
 • język obcy: angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowuje programy kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska pod nadzorem
 • przygotowuje projekty zarządzeń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych pod nadzorem
 • opracowuje odpowiedzi pism do innych organów
 • bieżące prowadzenie spraw w elektronicznych systemach ISK i e-Dok
 • samokształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiska
 • uczestnictwo w kontrolach pozaplanowych
 • przyjmowanie wniosków interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • wyjazdy służbowe (w tym terenowe)
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • możliwa praca zmianowa
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych
 • prowadzenie samochodu służbowego
 • wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania  niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty dodatkowe:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-18 15:30:00
b. Sposób:
Decyduje: data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca.
Oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 
Metodyki i techniki stosowane w naborze:
 • weryfikacja formalna dokumentów
 • sprawdzian wiedzy
 • rozmowa rekrutacyjna.
Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2019 r.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 095 735 52 20 lub 68 45 48 460
 
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
 
Dane osobowe - klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - wios@zgora.pios.gov.pl; tel. 68 45 48 550
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@zgora.pios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji 
 
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  adres: ul. Stawki 2  00-193 Warszawa
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
 • Informacje o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia , wymagania  do zatrudnienia w służbie cywilnej jest dobrowolne, jednak niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odowłać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna  zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Ganecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-17 09:10:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-20 07:27:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-02 10:41:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony