ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 81327Drukuj informację Ogłoszenie numer: 81327

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Księgowy d/s windykacji należności pieniężnych

Miejsce pracy: Zielona Góra ul. Lwowska 25

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności

Data udostępnienia: 2021-07-21

Ogłoszono dnia: 2021-07-21

Termin składania dokumentów: 2021-07-31 00:00:00

Nr ogłoszenia: 81327

Id ogłoszenia: 81327

Zlecający: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Ordynacja podatkowa
 • umiejętnośc pracy w zespole
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • umiejętność  obsługi komputera oraz pakietów biurowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne 
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w księgowości

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich dokumentów związanych z karami i dochodami budżetowymi
 • prowadzenie windykcji należności pieniężnych z kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska
 • prowadzenie kasy Inspektoratu
 • sporządzanie sprawozdań z nałożonych kar i dochodów budżetowych
 • rozliczanie delegacji z tytułu podróży służbowych
 • obsługa elektornicznego systemu finansowo-księgowego
 • obsługa systemu bankowości elektronicznej NBE w zakresie otrzymanych uprawnień

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Co oferujemy
 • ruchomy czas pracy
 • indywidualny rozkład czasu pracy
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, "home office")
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • dofiansowanie do wypoczynku pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 
Warunki pracy
 • praca siedząca
 • praca pod presją czasu
 • stres
 • praca przy komputerze (powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy)
 • stanowisko pracy znajduje się na piętrze
 • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy (zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe)
 • oświetlenie sztuczne i naturalne
 • budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty dodatkowe
 • kopie dokumentów potwierdzających spełenienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-07-31 00:00:00
b. Sposób:
Forma papierowa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 81327"
 
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 
 
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 68 478 62 71 ub mailowego na wios@zgora.wios.gov.pl
 
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail)
 • jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu)
 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
 • oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru, do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich)
 • nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie, dotyczy to też uzupełniania ofert
 • nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie, dotyczy to też uzupełniania ofert
 • kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze, prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikuj pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 
Metodyki/techniki naboru:
 • weryfikacja pod względem formalnym
 • sprawdzian pisemny albo ocena ofert pod względem merytorycznym
 • rozmowa kwalifikacyjna
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2021 r.
 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: od 2 800,00 zł do 3 200,00 zł brutto
 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 68 478 62 71 lub mailowego na adres: wios@zgora.wios.gov.pl
 
 
Dostępność
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans, aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,  przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
 • jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz korzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Dane osobowe - klauzula informacyjna
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska: tel. 68 45 48 550
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Małgorzata Kowalczyk, iod@zgora.wios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora  
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
 
Podstawa prawna przetwarzania danych
 • art. 6 ust.  1 lit. b RODO
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Informacje o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania , wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne jednak niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Ganecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-15 11:58:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-21 07:24:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-02 14:34:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony