ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 86289Drukuj informację Ogłoszenie numer: 86289

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. administracyjno-technicznych (na zastępstwo)

Miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacji

Data udostępnienia: 2021-10-21

Ogłoszono dnia: 2021-10-21

Termin składania dokumentów: 2021-10-26 00:00:00

Nr ogłoszenia: 86289

Id ogłoszenia: 86289

Zlecający: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe administracja
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata pracy w administracji na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu/kancelarii i /lub obsługą transportu
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego
 • posiadanie obytwatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
b. Wymagania dodatkowe:
 • język angielski na poziomie komunikatywnym

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej pracy środków transportu użytkowanych przez Wojwódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, ich dokumentacji technicznej oraz rozliczeń
 • sporządzanie miesiecznych i rocznych sprawozdań dotyczących eksploatacji samochodów służbowych oraz prowadzenie rejestru napraw
 • prowadzenie kancelarii WIOŚ - udzielanie informacji, w tym telefonicznej, kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych, przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów
 • zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami, prowadzenie bazy danych odpadowych (BDO)
 • uczestniczenie w pracach komisji kasacyjnej
 • uczestniczenie w realizacji zamówień publicznych, w szczególności w zakresie napraw samochodów
 • zapewnienie i nadzór nad właściwym wykorzystaniem środków ochrony osobistej, sprzętu kontrolno-pomiarowego i audiowizualnego
 • w razie konieczności prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się, a także przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamównień publicznych oraz na podstawie materiałów określonych w odrębnych przepisach wewnętrznych
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Co oferujemy:
 • ruchomy czas pracy
 • indywidualny rozkład czasu pracy
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • dostosowanie planów urlopó pracownikó posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów walkacji, ferii i przerw świątecznych
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 
 • praca biurowa
 • prowadzenie samochodu służbowego
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin
 • wielopoziomowy budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy przystosowanej toalety)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty dodatkowe:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-10-26 00:00:00
b. Sposób:
Aplikuj mailowo na adres: w.wegrzyn@zgora.wios.gov.pl w temacie wpisz: "Ogłoszenie nr 86289/21.10.2021"
 
Forma papierowa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 86289"
 
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 68 478 62 44 lub mailowego na adres: wios@zgora.wios.gov.pl
 
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail)
 • jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu)
 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
 • oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru, do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich)
 • nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie, dotyczy to też uzupełniania ofert
 • nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie, dotyczy to też uzupełniania ofert
 • kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze, prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikuj pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 
Metodyki/techniki naboru:
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym
 • sprawdzenie wiedzy
 • rozmowa rekrutacyjna
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.11.2021 r.
 
Przewidywany czas zastępstwa do: 18.07.2022 r.
 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 200,00 zł brutto
 
 
 
Dostępność
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans, aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,  przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
 • do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami
 • jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz korzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Dane osobowe - klauzula informacyjna
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska: tel. 68 45 48 550
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Małgorzata Kowalczyk, iod@zgora.wios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora  
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
 
Podstawa prawna przetwarzania danych
 • art. 6 ust.  1 lit. b RODO
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Informacje o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania , wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne jednak niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Ganecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-19 14:41:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kowalczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-21 07:11:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kowalczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-02 08:44:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony