ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 117011Drukuj informację Ogłoszenie numer: 117011

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor do spraw ochrony środowiska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zielona Góra ul. Siemiradzkiego 19 i teren województwa lubuskiego

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Inspekcji

Data udostępnienia: 2023-03-10

Ogłoszono dnia: 2023-03-10

Termin składania dokumentów: 2023-03-26 00:00:00

Nr ogłoszenia: 117011

Id ogłoszenia: 117011

Zlecający: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. "B"
 • podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w zakresie: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo ochrony środowiska, o odpadach, Prawo Wodne
 • podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania karnego
 • podstawowa znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie: wyższe z ochrony środowiska, rolnictwa, prawa, administracji, fizyki lub chemii
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • komunikatywność i asertywność
 • język obcy: angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowuje programy kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska pod nadzorem
 • przygotowuje projekty zarządzeń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych pod nadzorem
 • prowadzenie czynności o których mowa w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 10b ust. 2) w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku
 • bieżące prowadzenie spraw w elektronicznych systemach ISK i e-Dok
 • uczestnictwo w kontrolach pozaplanowych
 • samokształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiska
 • przyjmowanie wniosków o interwencję w zakresie ochrony środowiska

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Co oferujemy:
 • ruchomy czas pracy
 • indywidualny rozkład czasu pracy
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, "home office")
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • dofiansowanie do wypoczynku pracowników
 • dofiansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 
 
Warunki pracy
 • wyjazdy służbowe (w tym terenowe)
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • możliwa praca zmianowa
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • zagrożenie naciskami grup przestępczych
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych
 • prowadzenie samochodu służbowego
 • wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety)

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej

V. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania  niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Dołącz jeśli posiadasz dokumenty dodatkowe:
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-03-26 00:00:00
b. Sposób:
Forma papierowa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 117011", decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 
Aplikuj mailowo na adres: w.wegrzyn@zgora.wios.gov.pl, w temacie wpisz: ogłoszenie nr 117011/10.03.2023
 
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 68 45 48 463 lub 68 45 48 550  lub mailowego na adres: wios@zgora.wios.gov.pl
 
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
c. Miejsce:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail)
 • jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu)
 • jeżeli dokumenty składasz elekronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostareczenie ich oryginałów (do wglądu)
 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia
 • oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru, do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich)
 • nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie, dotyczy to też uzupełniania ofert
 • nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie, dotyczy to też uzupełniania ofert
 • kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze, prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikuj pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
W ofercie prosimy podać dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej lub numer telefonu
 
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualna datą
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 45 48 463 lub 68 478 62 44
 
Metodyki/techniki naboru:
 • weryfikacja ofert pod względem formalnym
 • sprawdzenie wiedzy
 • rozmowa rekrutacyjna
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 03.04.2023r.
 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 700,00 zł brutto
 
 
Dostępność
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans, aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,  przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
 • jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów
 • umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie w własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy)
 • zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób zw szczególnymi potrzebami
 • jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz korzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska: tel. 68 45 48 550
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Małgorzata Kowalczyk, iod@zgora.wios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora  
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
 
Podstawa prawna przetwarzania danych
 • art. 6 ust.  1 lit. b RODO
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Informacje o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in.:  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne jednak niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
« powrót do poprzedniej strony