ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-09-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa czterech samochodów osobowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 804.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 612.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 332.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw (PDF, 270.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 2.1 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę czterech samochodów osobowych (PDF, 1.2 MiB)