ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-09 10:26:25 przez Anna Kalinowska

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Nr 1 w Lubsku (adres: ul. Piastowska 27, 68-300 Lubsko, tel. 684573553  e-mail: )
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań opiekuńczych,  wychowawczych, edukacyjnych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji z przebiegu udzielania dziecku opieki, działalności wychowawczej i edukacyjnej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. Dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
 9. Ma Pan/Pani prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 10. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
« powrót do poprzedniej strony