ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO obowiązująca od 25 maja 2018 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-18 07:34:38 przez Anna Kalinowska

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 14.S.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Żłobek  Nr 1 w Lubsku z siedzibą ul. Piastowska 27, 68-300 Lubsko, reprezentowane przez dyrektora – Liliannę Lewicką.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Żłobku Nr 1 w Lubsku możliwy jest pod adresem email:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2011 r., nr 45 poz. 235 z późn. zm. ) w celu realizacji statutowych zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w placówce.
 4. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt zatwierdzonych przez Państwowe Archiwum w Zielonej Górze lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowywane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualnie konsekwencje niepodania danych.
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
  1. osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2. podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych ( podmioty przetwarzające).
 8. Administrator nie przekazuje, ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowych.
 9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
 10. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  3. przenoszenia danych;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych;
  5. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych- prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
« powrót do poprzedniej strony