ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Informacja o udzielonej pomocy de minimis