ˆ

Deklaracja dostępności

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-03 13:00:43 przez Marlena Miara

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim.
Data publikacji strony internetowej: 2014-07-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-24.
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej, w tym dokumenty zostały umieszczone jako skan wersji papierowej.
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Podczas nawigacji wyłącznie klawiaturą istnieje możliwość utknięcia, wymuszając na użytkowniku użycie myszy,
 • Strona nie udostępnia mechanizmów pozwalających uniknięcia przypadkowej aktywacji jej elementów,
 • Strona nie udostępniają funkcjonalności w postaci weryfikacji poprawności wprowadzanych danych w polach formularzy.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-07. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Kardasz – Wong, , , . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606806013 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 1. Dostęp do budynku przez drzwi frontowe, poprzedzone trzema stopniami./li>
 2. Budek jednopiętrowy. Brak wind. Na potrzebę osób niepełnosprawnych, pracownicy Urzędu z pomieszczeń na piętrze zejdą na dół, by obsłużyć interesanta.
 3. Brak dostosowań w postaci pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Na parkingu przy ratuszu znajduje się jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: brak.
Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Zimna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-03 12:56:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marlena Miara
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-03 13:00:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marlena Miara
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-09 10:28:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
603 raz(y)