ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZEAS.210.1.2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZEAS.210.1.2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: księgowy

Miejsce pracy: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ośnie Lubuskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ośnie Lubuskim

Data udostępnienia: 2016-12-12

Ogłoszono dnia: 2016-12-12 przez Renata Zimna

Termin składania dokumentów: 2016-12-23 10:00:00

Nr ogłoszenia: ZEAS.210.1.2016

Zlecający: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Ośnie Lubuskim

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba, która:
 1. ma obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada minimum wykształcenie średnie ekonomiczne,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowy.
b. Wymagania dodatkowe:
    1. znajomość obowiązujących przepisów a w szczególności:
- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.),
    2.  umiejętność czytania instrukcji,
    3.  umiejętność pracy w zespole,
    4.  predyspozycje osobowościowe: łatwość nawiązywania kontaktów, obowiązkowość, odpowiedzialność.
                  

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych ZEAS w Ośnie Lubuskim i obsługiwanych jednostek (ewidencja syntetyczna i analityczna);
 2. Prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych i wyposażenia ZEAS oraz obsługiwanych jednostek, naliczanie amortyzacji;
 3. Wprowadzanie danych do programu w zakresie planów finansowych;
 4. Uzgadnianie kont wskazanych przez głównego księgowego w zakresie niezbędnym do sporządzenia bilansu, sprawozdań budżetowych i finansowych;
 5. Archiwizowanie dokumentacji księgowej;
 6. Wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym sporządzanie danych do sprawozdania z zakresu zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro – zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.);
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika jednostki lub głównego księgowego.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

umowa o pracę - pełen etat
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie (jeśli dotyczy) wraz ze świadectwami pracy z zakończonych stosunków pracy,
 4. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowy,
 5.  oświadczenie osoby o  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata, że  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.).
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentacją kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-12-23 10:00:00
b. Sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty i oznakować w następujący sposób:
"Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 12 grudnia 2016r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko: księgowy w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Ośnie Lubuskim"
c. Miejsce:
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, pokój nr 11 (I piętro).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:  Wyniki zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 3. Kontakt w sprawie rekrutacji: Kierownik Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Ośnie Lubuskim – Renata Zimna tel. 95757 1338.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Zimna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Zimna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-12 12:12:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-12 12:18:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-29 09:23:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony