ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: CUW.210.2.2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: CUW.210.2.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: główny księgowy

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim

Data udostępnienia: 2017-10-16

Ogłoszono dnia: 2017-10-16 przez Renata Zimna

Termin składania dokumentów: 2017-10-30 10:00:00

Nr ogłoszenia: CUW.210.2.2017

Zlecający: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba, która:
 
 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze gospodarczym,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
     6. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
     7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku: główny księgowy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność organizacji i koordynacji pracy pracowników podległych głównemu księgowemu,
 2. umiejętność obsługi programów księgowych (FKB+, STW) oraz Word i Excel,
 3. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole,
 4. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 5. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 6. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
 7. znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
 8. sumienność, skrupulatność, umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości CUW w Ośnie Lubuskim i jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie sporządzania, obiegu i kontrolowania dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych;
 2. Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym, dekretowanie dowodów księgowych oraz zatwierdzanie do wypłaty;
 3. Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, w tym rozliczeń z tytułu VAT;
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz przedkładanie ich odpowiednim organom;
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych oraz CUW;
 6. Obsługa księgowa funduszu świadczeń socjalnych tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych;
 7. Opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych CUW w Ośnie Lubuskim oraz jednostek obsługiwanych dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów finansowo - księgowych;
 8. Koordynacja i pomoc przy opracowywaniu projektów planów dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek obsługiwanych oraz w opracowywaniu zmian do tych planów;
 9. Opracowywanie projektu zarządzenia ws. inwentaryzacji CUW i obsługiwanych jednostek oraz organizowanie inwentaryzacji i jej rozliczanie.
 10. Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej;
 11. Sprawowanie bieżącej kontroli i analizowanie realizacji planów finansowych;
 12. Rozliczanie remontów i inwestycji;
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego lub przepisów szczególnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. umowa o pracę – pełen etat,
 2. rodzaj pracy: praca biurowa, przy komputerze.
 

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie (jeśli dotyczy) wraz ze świadectwami pracy z zakończonych stosunków pracy,
 4. aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku główny księgowy,
 5. oświadczenie osoby o  niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata, że  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 922 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 902 z póź. zm.).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-30 10:00:00
b. Sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty i oznakować w następujący sposób: "Oferta złożona w postępowaniu rekrytacyjnym na stanowisko: główny księgowy w Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim"
c. Miejsce:
Termin złożenia oferty upływa z dniem 30 października 2017r. godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany jeśli oferta przed upływem godziny oraz daty wskazanej powyżej zostanie dostarczona do Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek1, 69-220 Ośno Lubuskie, pokój nr 15 (I piętro).

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 
 Kontakt w sprawie rekrutacji: Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim – Renata Zimna tel. 95757 1338.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Zimna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Zimna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-16 11:19:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Zimna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-16 11:26:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Renata Zimna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-30 12:24:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony