ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: KIEROWNIK ADMINISTRACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Miejsce pracy: ZGKiM w Krosnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: ADMINISTRACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Data udostępnienia: 2020-06-23

Ogłoszono dnia: 2020-06-23

Termin składania dokumentów: 2020-07-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2020

Zlecający: ZGKiM w Krośnie Odrzańskim

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
             Kandydatem może być osoba, która:
             1.          spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
2.         nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3.         posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: prawno-administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi o specjalności: administracja lub zarządzanie nieruchomościami,
4.         posiada conajmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym,
             5.         posiada bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office,
             6.         zna zagadnienia z zakresu windykacji,
7.         zna przepisy prawa z zakresu ustaw o:  samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o     własności lokali, o gospodarce komunalnej, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego orazo ochronie danych osobowych i informacji.
b. Wymagania dodatkowe:
1.         cechuje się zaangażowaniem i dużą motywacją do pracy i osiąganych wyników, samodzielnością, kreatywnością i skutecznością  w działaniu,
             2.         jest dyspozycyjna i obowiązkowa.
             3.         w bieżącej pracy cechuje się starannością  i systematycznością,
4.         posiada umiejętności zarządzania zespołem i zdolność planowania pracy w zespole,
5.         posiada umiejętność myślenia strategicznego,
6.         posiada umiejętność rozwiązywania spraw spornych oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
             7.         posiada umiejętność negocjacji,
             8.         posiada doświadczenie związane z windykacją należności,
9.         znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej wspólnot mieszkaniowych,
             10.       znajomość zagadnień księgowych i rozliczeń najemców z tytułu najmu lokali,
11.       znajomość i umiejętność obsługi bankowości elektronicznej związanej z obsługą wspólnot mieszkaniowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.         kierowanie pracą Działu zgodnie z określonymi zadaniami wynikającymi z zakresu działania i obowiązującymi wymogami,
2.         organizowanie pracy kierowanego zespołu i podziału pracy pomiędzy pracowników w tym:
            1)         ustalanie zakresów czynności dla pracowników,
            2)         nadzór i kontrola nad wykonywanymi zadaniami,
            3)         prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie funkcjonowania Działu,
            4)         realizowanie zadań wynikających z  kontroli zarządczej,
 
3.         koordynowanie, nadzór i kontrola pracy Działu w zakresie właściwej realizacji zadań w obszarze gospodarki mieszkaniowej lokali komunalnych, administrowanych wspólnot mieszkaniowych, a także prowadzonych w tym zakresie rozliczeń i działalności windykacyjnej,
4.         kierowanie całością spraw związanych z eksploatacją, remontami budynków oraz przygotowaniezleceń robót remontowo-budowlanych, dokonywanie przetargów, zamówień publicznych i całokształtu spraw związanych z należytym utrzymaniem substancji mieszkalnej, właściwą obsługą lokatorów mieszkań komunalnych, właścicieli w administrowanych wspólnotach mieszkaniowych,
5.         prowadzenie negocjacji ze świadczeniodawcami różnego rodzaju usług na rzecz budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych oraz przygotowaniem umów o świadczenie tych usług i ich rozliczanie finansowe,
6.         uczestniczenie w opracowaniu planów techniczno-ekonomicznych i rzeczowo-finansowych oraz czuwanie nad prawidłową ich realizacją do wysokości ustalonych środków finansowych w zatwierdzonym planie,
7.         opracowanie okresowych planów remontowych zasobów komunalnych (budynków, mieszkań i lokali użytkowych) na podstawie okresowych przeglądów technicznych oraz bieżących potrzeb,
8.         organizowanie i podejmowanie działań mających na celu odzyskiwanie zaległych należności Zakładu z  tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych,
9.         podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie windykacji należności Zakładu z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz związanych z eksmisją najemców, zamianą lokali i przygotowywaniem tych lokali do zamieszkania,
10.       organizowanie okresowych przeglądów budynków, mieszkań i lokali komunalnych oraz administrowanych wspólnot mieszkaniowych,
11.       nadzorowanie i udział w odbiorach częściowych i końcowych robót realizowanych remontów w administrowanych nieruchomościach,
             12.       prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych,
             13.       realizacja uchwał wspólnot mieszkaniowych w zakresie remontów, inwestycji i innych działań,
14.       prowadzeniekorespondencji zewnętrznej dotyczącej funkcjonowania kierowanego Działu,
15.       przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych z działalnością Działu,
16.       współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Zakładu, wydziałami Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz innymi instytucjami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji zadań i  funkcjonowania kierowanego Działu,
17.       prowadzenie wszelkiego rodzaju negocjacji i uzgodnień z bankami prowadzącymi rachunki administrowanych wspólnot mieszkaniowych oraz w zakresie kredytowania wspólnot mieszkaniowych,
18.       nadzorowanie rozliczeń finansowych administrowanych wspólnot mieszkaniowych z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) stanowisko kierownicze, administracyjno–biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
             2) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosił co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

1.         CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
             2.         list motywacyjny,
             3.         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5.         kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
6.         inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dodatkowe uprawnienia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o szkoleniach - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
7.         oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8.         oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9.         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
10.       oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych znajdującą się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZGKiM Krosno Odrzańskie – nabór kandydatów.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru nie zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
Oferty zawierające niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-20 15:00:00
b. Sposób:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23 pokój nr 10 lub drogą pocztową do dnia 20 lipca 2020 roku.
Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Kierownika Administracji Budynków Mieszkalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim".
Nabór odbędzie się zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
c. Miejsce:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23 pokój nr 10 lub drogą pocztową

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje   dodatkowe   o   naborze   można   uzyskać   w    Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
 
Zakład zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego ogłoszenia o naborze.
 
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Michał Jędro.
Telefon kontaktowy 68 383 5412, 68 383 5185 w 7.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
ZGKiM Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Lubczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-23 13:20:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jędro
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-23 13:20:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jędro
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-12 12:42:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony