ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnejDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Zakup

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-12-28 13:00:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Ogłoszono dnia: 2022-12-20 przez

Treść:

                                                                                              Krosno Odrzańskie, 20.12.2022  r.
 
Zapytanie ofertowe
na zakup i dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4, pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO - nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych).
I. ZAMAWIAJĄCY:       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim,
ul. Wiejska 23, 66 - 600 Krosno Odrzańskie
II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w 2023 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
III. TERMIN REALIZACJI I ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1.         Odzież robocza, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego na koszt Dostawcy według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, w terminie do 7 dni od przyjęcia zamówienia.
2.         Odzież robocza, obuwie robocze jak i środki ochrony muszą spełniać Podstawowe Wymogi Bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie Europejskiej 89/686/EEC.
3.         Odzież robocza musi posiadać pasy odblaskowe o szerokości 5 cm na:
            -           spodniach roboczych letnich i ocieplanych - po dwa pasy odblaskowe na nogawkach,
            -           bluzach roboczych letnich i ocieplanych, kurtkach ocieplanych – po dwa pasy na rękawach i jeden w dolnej części bluzy.
4.         Odzież robocza musi mieć naniesiony nadruk logo Zakładu o treści:                 Z G K i M
                                                                                                                                 Krosno Odrzańskie
            -           na plecach odzieży roboczej i kamizelkach odblaskowych nadruk duży na powierzchni
                        o szer. 27 cm i wys. 11 cm,
            -           z przodu odzieży roboczej na górnej kieszonce nadruk mały szer. 5 cm i wys. 2 cm,
            -           na czapkach drelichowych mały nadruk logo Zakładu.  
5.         Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
6.         Zamawiający zastrzega, iż kryterium wyboru oferty będzie zarówno cena jak i  potwierdzenie spełnienia wymogów  określonych w pkt. 2.
7.         Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaznacza, iż zakup i dostawa może ulec zmianie                  w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
  1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
  2. Oferta powinna być:
-           opatrzona pieczątką firmową,
-           posiadać datę sporządzenia,
-           zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
-           podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę cenową (załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 28.12.2022 r. do godziny 13ºº, pok. nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@zgkim-krosno.pl Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „Oferta na zakup i dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej w 2023 r. dla ZGKiM w Krośnie Odrzańskim”.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE: Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ewelina Jakubczyk, e-mail: e.jakubczyk@zgkim-krosno.pl   
IX. ZAŁĄCZNIKI: Wzór formularza ofertowego
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony