ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2023/2024 roku

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Zakup

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2023-01-24 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Ogłoszono dnia: 2023-01-10 przez

Treść:

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
- zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2023/2024 roku
 
W związku z potrzebą zaopatrzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w materiały budowlane zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów.
 
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie
NIP: 926-10-00-601
 
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest zakup materiałów budowlanych w 2023/2024 roku do ZGKiM w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1. do niniejszego zapytania.
 
III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia
Materiały budowlane kupowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Materiały budowlane muszą być dostępne w sklepach, hurtowniach zlokalizowanych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.
Materiały winny posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty, przedstawiona cena winna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz obejmować wszystkie koszty z realizacją przedmiotu zamówienia.
 
Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.
 
Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim zamierza dokonać zamówienia na szacunkową kwotę ok. 50.000,00 brutto w ramach kwoty umownej ZGKiM zastrzega zmiany w rodzajach asortymentu zamówienia materiałów budowlanych określonych w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie zamówionych materiałów.
Termin wykonania zamówienia do 10.01.2024 r.
Ofertę cenową należy złożyć do 24.01.2024 r. do godziny 12.00, pokój nr 10 (sekretariat), ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie.
Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: „ Oferta na zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie w 2023/2024 roku”.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Papierowski, tel. 68 383 5185.

Załączniki