ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZGKiM-1110-1/20-JKDrukuj informację Ogłoszenie numer: ZGKiM-1110-1/20-JK

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko urzędnicze w dziale księgowości

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2020-06-05

Ogłoszono dnia: 2020-06-05

Termin składania dokumentów: 2020-06-22 12:00:00

Nr ogłoszenia: ZGKiM-1110-1/20-JK

Zlecający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniz publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe i co najmniej 1 – letni staż pracy lub średnie  i co najmniej 3 letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie o kierunku ekonomicznym,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów KPA, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Cywilnego,
 • umiejętności organizacyjne i negocjacyjne oraz pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość: pakietu MS OFFICE (WORD,EXCEL),
 • dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  ds. płac i księgowości,
 • mile widziana znajomość programów Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Kadry i Płace, Płatnik

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Między innymi:
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań VAT, CIT, PIT, ZUS, GUS,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PUP),
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom na podstawie przepisów,
 • obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych, zasiłków, itp.;
 • rozliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych, urlopów wypoczynkowych i innych przerw w wykonywaniu pracy,
 • bieżąca analiza zmian przepisów prawa dotyczących zasad wynagradzania, podatków oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 • przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz i planowania oraz  sprawozdawczości
 • ustalenie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie ewidencji potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z urzędami Komorników Sądowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku ZGKiM w Iłowej bez podjazdu i  windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno  – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin , w tym przy komputerze powyżej  4 godzin dziennie,
 • praca w terenie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym - naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesieno – zimowym – min.+ 18o   C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania ze strony BIP),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-06-22 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Stanowisko urzędnicze w dziale finansowo-księgowym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej – Oferta”
c. Miejsce:
W siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Iłowej ul. Żeromskiego 25  sekretariat pokój nr 10.

VII. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że pracownik może zostać zatrudniony na stanowisku pracy nie wcześniej niż 10 lipca.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone  w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędzie się po w/w terminie.
O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
Dokumenty aplikacyjne kandydata , który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Brzezicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-05 14:29:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Józef Brzezicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-05 14:30:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-25 08:02:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony