ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZGKiM-1110-2/19-JKDrukuj informację Ogłoszenie numer: ZGKiM-1110-2/19-JK

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Administrator budynków mieszkalnych – szef działu

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2019-03-28

Ogłoszono dnia: 2019-03-28 przez Józef Brzezicki

Termin składania dokumentów: 2019-04-12 12:00:00

Nr ogłoszenia: ZGKiM-1110-2/19-JK

Zlecający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie ,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe i co najmniej 3– letni staż pracy
b. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie wyższe techniczne lub administracyjne i co najmniej 5 – letni staż pracy,
 2. wykształcenie   kierunkowe z zakresu wykonywanych zadań: budownictwo lub administracja publiczna  lub pokrewne,
 3. bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o gospodarce komunalnej, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy o cmentarzu i chowaniu zmarłych, kodeksu cywilnego.
 4. znajomość przepisów KPA, ustawy o samorządzie gminnym,
 5. umiejętności organizacyjne i negocjacyjne oraz pracy w zespole,
 6. prawo jazdy kat. B,
 7. biegła obsługa komputera oraz znajomość: pakietu MS OFFICE (WORD,EXCEL),
 8. dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość
 9. dobra znajomość z budowy maszyn i pojazdów komunalnych,
 10. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku administratora budynków komunalnych – szefa działu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Pełnienie roli administratora komunalnego zasobu  mieszkaniowego poprzez:
 • Utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i lokali użytkowych będących własnością gminy i sporządzanie planu remontów,
 • Prowadzenie remontów i inwestycji administrowanych budynków i mieszkań komunalnych,
 • Prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
 • Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz naliczanie opłat z tytułu czynszu i innych świadczeń,
 • Przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych protokółami zdawczo-odbiorczymi,
 • Zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, gazu ziemnego, czyszczenie przewodów kominowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką cieplną i wodociągowo-kanalizacyjną  w zakresie remontów w budynkach administrowanych przez zakład.
 • Egzekwowanie wykonania warunków umów poprzez nadzór i kontrolę świadczonych usług,
 • Rozwiązywanie umów najmu
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych poprzez zlecanie spraw związanych z kontrolą budynków  administrowanych przez zakład.
2. Pełnienie roli administratora cmentarza komunalnego w Iłowej poprzez:
 • Obsługę administracyjną,
 • Utrzymanie w czystości i porządku terenu cmentarza,
 • Utrzymanie zieleni,
 • Utrzymanie obiektów budowlanych i uzbrojenia cmentarza,
 • Inwestycje,
3. Nadzór nad sądownie skazanymi do wykonywanych nieodpłatne kontrolowanej pracy na cele społeczne.
 
4. Nadzór  nad pracownikami zatrudnionymi w dziale gospodarki mieszkaniowej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku ZGKiM w Iłowej bez podjazdu i  windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno  – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin , w tym przy komputerze powyżej  4 godzin dziennie,
 • praca w terenie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym - naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesieno – zimowym – min.+18o   C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania ze strony BIP),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • kserokopie prawa jazdy,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-04-12 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Administrator budynków mieszkalnych – szef działu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej - Oferta”
c. Miejsce:
W siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Iłowej ul. Żeromskiego 25  sekretariat pokój nr 10.

VII. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że pracownik może zostać zatrudniony na stanowisku pracy niezwłocznie.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone  w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędzie się po w/w terminie.
O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
Dokumenty aplikacyjne kandydata , który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Brzezicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Brzezicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-28 10:16:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-28 10:19:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Józef Brzezicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-18 11:49:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony