ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa zamiatarki na potrzeby ZGKiM w IłowejDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa zamiatarki na potrzeby ZGKiM w Iłowej

Szczegóły informacji

Dostawa zamiatarki na potrzeby ZGKiM w Iłowej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: ZGKiM

Finansowanie: środki budżetowe

Nr UZP: 2022/BZP 00126622/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-04-28 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-04-28 12:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2022-04-20 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa zamiatarki na potrzeby ZGKiM w Iłowej
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iłowa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770853
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 27
1.5.2.) Miejscowość: Iłowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 68 377 44 15
1.5.8.) Numer faksu: 68 377 44 22
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkim@ilowa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.info.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa zamiatarki na potrzeby ZGKiM w Iłowej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-650e09f6-c078-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00126622/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-20 09:17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zgkim.ilowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO -
Administratorem danych osobowych jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZGKiM.271.5.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostawa zamiatarki na potrzeby ZGKiM w Iłowej”.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV):
34921200-1


3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej do realizacji bieżących potrzeb ZGKiM w Iłowej.
1) Oferowane przez Wykonawcę urządzenie wraz z osprzętem powinno być
nowe, kompletne, w pełni sprawne i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wraz z osprzętem na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego.
3) W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów
i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.
4) Wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Serwis stacjonarny powinien znajdować na terenie Polski w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego, dopuszcza się serwis mobilny, z zastrzeżeniem, że:
a) maksymalny czas reakcji serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii do 24 godzin,
b) wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy,
c) Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad przedmiotu zamówienia lub poszczególnych osprzętów, które ujawniły się w okresie gwarancji,
d) Wykonawca zapewnia minimum dwa bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania przedmiotu zamówienia, serwis gwarancyjny sprawowany będzie przez autoryzowanych serwisantów nadzorowany bezpośrednio przez Wykonawcę,
e) o w/w przeglądach Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
f) naprawy gwarancyjne wykonywane będą bezpłatnie w miejscu pracy przedmiotu zamówienia,
g) w przypadku serwisu mobilnego Zamawiający zastrzega, że kosztem dojazdu może obciążyć Zamawiającego maksymalnie do 100 km.
6) Wszelkie koszty dostawy przedmiotu zamówienia wraz z osprzętem do
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
7) Miejsce dostawy zamówienia –Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa
8) Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze
specyfikacją warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.
9) W cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie 2 operatorów pojazdu/osprzętu pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34921200-1 - Zamiatarki szosowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena i okres gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.,
4. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 pzp (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)
5. Wykaz oferowanych urządzeń – wg załącznika nr 6
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania określono w rozdziale VIII i XIII SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany postanowień zawartej umowy określono w załączniku nr 1 do SWA - wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-28 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-28 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Kaczmarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-20 09:23:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Józef Brzezicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-20 09:27:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Józef Brzezicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-30 09:03:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
556 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony